Yhteisartikkelissa oli viitattu puutteellisesti ja epäasiallisesti kirjoittajan aiempiin yhteisjulkaisuihin. Plagiointivilpin tunnusmerkit eivät kuitenkaan täyttyneet. (TENK 2021:22)

Professori A epäili, että tekniikan alan tutkija B oli plagioinut yhteisartikkelissa kirjan lukua ja merkinnyt X:n artikkelin ensimmäiseksi kirjoittajaksi ilman tämän suostumusta. Yliopisto suoritti asiassa varsinaisen tutkinnan TENKin lausunnon 2019:18 saatuaan. Varsinaisessa tutkinnassa kävi ilmi, että asiaan liittyi yhteensä neljä julkaisua, jotka kaikki käsittelivät samoja tutkimustuloksia. B oli kirjoittajana kaikissa neljässä julkaisussa. X:ää ei tavoitettu varsinaisen tutkinnan yhteydessä.

Rehtorin päätöksen mukaan B oli syyllistynyt sekä piittaamattomuuteen hyvästä tieteellisestä käytännöstä että plagiointiin.

B oli tyytymätön rehtorin päätökseen ja pyysi TENKin lausuntoa. B:n näkemyksen mukaan varsinaisessa tutkinnassa ei huomioitu alkuperäisjulkaisun (contributed article), kirjan luvun (book chapter) ja katsausartikkelin (survey) eroa. B:n mukaan vain alkuperäisjulkaisut sisältävät aiemmin julkaisemattomia tutkimustuloksia. Katsausartikkelin kaltaisissa julkaisuissa ei ole tapana viitata kirjan lukuihin, joissa vedetään yhteen alkuperäisjulkaisujen tuloksia. B:n mukaan häntä ei myöskään olut kuultu asianmukaisesti prosessin aikana.

TENK on käsitellyt asiaa myös lausunnossaan TENK 2021:5. TENKin näkemyksen mukaan sekä katsausartikkelissa että kirjan luvussa olisi tullut selkeämmin viitata kuvien ja taulukoiden yhteydessä niihin alkuperäisjulkaisuihin, joissa ne oli ensimmäistä kertaa julkaistu. Aikaisempiin tutkimustuloksiin viittaaminen oli tältä osin puutteellista ja epäasiallista, ja B oli näiltä osin syyllistynyt piittaamattomuuteen HTK:sta. Plagiontivilpin tunnusmerkit eivät kuitenkaan TENKin näkemyksen mukaan täyttyneet. Muilta osin yliopisto oli suorittanut varsinaisen tutkinnan HTK-ohjeen mukaisesti.