Att inte använda de p-värden som angetts som tilläggsuppgifter i artikeln var inte en GVP-avvikelse (TENK 2022:18)

Professor A misstänkte att forskare B inom humanistiska området och biträdande professor C vid universitetet X hade gjort sig skyldiga till förvrängning. B och C hade i skrivskedet kontaktat A om resultaten av sådana analyser som A och andra författaren D inte hade rapporterat i sin ursprungliga publikation. A hade skickat p-värden av två statistiska korrelationstest till B och C. B hade frågat A om hen också kunde dela undersökningsmaterialet med B för att B och C skulle kunna tolka de p-värden hen fått av A. A vägrade att dela sitt material. B och C lät bli att nämna de p-värden som A skickat i sin artikel eftersom de inte kunde verifiera p-värdena genom att bekanta sig med det använda materialet.

Universitet X beslöt att B och C inte hade gjort sig skyldiga till avvikelser från god vetenskaplig praxis. I sin begäran om utlåtande ansåg A att det är vedertagen praxis att man i kommentarsartiklarna använder resultaten från statistiska analyser utan att se det egentliga forskningsmaterialet och bad TENK ta ställning till om B och C gjorde sig skyldiga till förvrängning av forskningsresultaten.

TENK instämde i universitet X:s beslut. Enligt TENK är forskarna inte skyldiga att publicera de p-värden de fått under sitt eget namn utan möjlighet att se det material från vilket värdena har beräknats.