Även listan över personer som gjort de översatta versionerna skulle korrigeras. I rektorns beslut borde man ha namngett de som gjort sig skyldiga till GVP-kränkning. (TENK 2021:6)

Forskare A misstänkte att forskarna B, C och D hade gjort sig skyldiga till likgiltighet för god vetenskaplig praxis, då de inte nämnde honom i förteckningen över redaktörer för en handbok som utarbetats utifrån en projektrapport för det pedagogiska området. A hade deltagit i planeringen av handboken men lämnat projektet innan handboken publicerades. Universitetet gav sitt första beslut i ärendet i mars 2017. Enligt beslutet var det inte fråga om ett GVP-ärende och ingen förutredning inleddes.

TENK gav på A:s begäran ett första utlåtande om detta beslut (TENK 2018:3), enligt vilket universitetet skulle inleda en förundersökning i ärendet i enlighet med GVP-processen.

Enligt förundersökningen hade ingen GVP-kränkning skett. A var missnöjd med beslutet och bad TENK om ett andra utlåtande (TENK 2019:19). I sitt utlåtande ansåg TENK att universitetet var tvunget att genomföra en egentlig utredning i enlighet med GVP-anvisningen. TENK ansåg också att den mycket långa tid som gick åt till att behandla misstanken om GVP vid universitetet var klandervärd.

På basis av den egentliga undersökningen fattade rektorn två beslut i ärendet. 1. i det första beslutet konstaterades att god vetenskaplig praxis hade brutits i fallet. Enligt beslutet borde A ha nämnts som en person som deltagit i sammanställningen av projektrapporten. I beslutet preciserades dock inte vem eller vilka som hade gjort sig skyldiga till GVP-kränkningen. 2. enligt det andra beslutet skulle A antecknas som en av handbokens sammanställare. Dessutom skulle publikationen förses med en anteckning som hänvisar till ovan nämnda rektorsbeslut.

A begärde ett utlåtande av TENK om huruvida universitetet har förfarit felaktigt i GVP-processen när man i sitt beslut lät bli att nämna den eller de instanser som gjort sig skyldiga till GVP-kränkningen. Dessutom bad A TENK bekräfta sin åsikt om att han också ska läggas till som upphovsman till de översatta versionerna av handboken. Enligt TENK kan man i beslutet om GVP-processen konstatera eventuell likgiltighet eller oredlighet. Dessutom ska det i beslutet anges vem eller vilka som har gjort sig skyldiga till kränkningen för att de eventuella påföljderna av kränkningen ska riktas mot de rätta instanserna. Enligt TENK skulle A:s namn också antecknas som en av publikationens sammanställare i alla översatta versioner av verket. I publikationerna skulle det läggas till en anteckning som hänvisar till rektorns beslut i ärendet.