Författaren till fackboken har inte agerat i strid med god vetenskaplig praxis (TENK 2021:23)

Universitetsdocent i humanistiska vetenskaper A skrev en bok som genomgick en referentgranskning och publicerades i en vetenskaplig publikationsserie. Enligt X, en person utanför universitetet, hade man i boken felaktiga refereringar till källhänvisningar, använt icke-vetenskapliga källor utan källkritik och vilselett läsarna genom att dölja uppgifterna. I sin anmälan om misstanke om GVP-kränkning till universitetet misstänkte X att A hade hittat på, förvanskat iakttagelser och uttryckt annan likgiltighet för god vetenskaplig praxis.

Universitetet fattade ett beslut enligt vilket A inte var ansvarig för de GVP-kränkningar som X misstänkte, eftersom inexaktheterna i boken var av ringa betydelse. Dessutom gällde en del av X misstankar tolkningsmässiga skillnader som inte är forskningsetiska frågor. X var missnöjd med universitetets beslut och bad om TENK:s utlåtande rörande GVP-processen och beslutet. Enligt de handlingar som TENK fått hade universitetet behandlat misstanken på behörigt sätt. TENK instämde också i universitetets beslut att A inte hade agerat i strid med god vetenskaplig praxis, eftersom den misstänkta verksamheten inte var ett tecken på grov försummelse enligt GVP-anvisningen, och att en del av misstankarna gällde andra än forskningsetiska frågor.