Forskaren har rätt att avgränsa sin forskning på önskat sätt

Doktor X bad forskningsetiska delegationen utreda om docent Y gjort sig skyldig till frångående av god forskningsetisk praxis då denne avgränsat ämnet för sin doktorsavhandling inom militärvetenskap på så vis att denne avsiktligen underlåtit att nämna väsentlig information. Enligt X hade Y inte heller beaktat X:s publicerade undersökningar på samma tema. X var missnöjd med universitetets beslut i frågan, enligt vilket frångående av god forskningsetisk praxis inte konstaterades.

I sitt utlåtande biföll forskningsetiska delegationen universitetets beslut. Y har som forskare haft rätt att avgränsa sin forskning på önskat sätt. Avgränsningens saklighet är en fråga för den vetenskapliga diskussionen. Vetenskapliga meningsskiljaktigheter i tolkningsfrågor är inte frångående av god vetenskaplig praxis.