Esteellisyydestä, ilkivaltaisuudesta ja kansainvälisestä yhteistyöstä HTK-prosessissa (TENK 2020:8)

Professori A:n yhteiskuntatieteiden alan tutkimusryhmässä työskenteli ulkomainen tutkija B, joka oli vierailevana tutkijana yliopistolla X. A:n tekemän HTK-loukkausepäilyilmoituksen mukaan A ja B olivat yhteisymmärryksessä kirjoittaneet useita yhteisiä tieteellisiä artikkeleita, kunnes B oli A:n tietämättä pyytänyt poistamaan A:n nimen kahden tieteellisen artikkelin kirjoittajaluettelosta käsikirjoituksen arviointiprosessin aikana. 

Varsinaisen HTK-tutkinnan perusteella X:n rehtori katsoi, että julkaistessaan kyseiset artikkelit omissa nimissään B oli syyllistynyt piittaamattomuuteen hyvästä tieteellisestä käytännöstä, nimittäin muiden tutkijoiden vähättelyyn julkaisuissa. 

Lausuntopyynnössään B toi esiin tyytymättömyytensä tapaan, jolla X suoritti HTK-prosessin. Hänen mukaansa rehtoraatin ja tutkintaryhmän jäsenet olivat läheisten ystävyys- ja yhteistyösuhteidensa vuoksi jäävejä (conflict of interest) arvioimaan A:n tekemää HTK-ilmoitusta. 

TENKin mukaan esteellisyyttä HTK-prosessissa ei kuitenkaan aiheuta esimerkiksi työtoveruus tai jäsenyys samassa hallinnollisessa yliopiston elimessä, ellei tähän samalla liity myös jokin muu sidonnaisuus kuten merkittävät yhteiset tutkimushankkeet. Lisäksi tutkijoiden olisi tullut itse ilmoittaa mahdollisesta esteellisyydestään suhteessa tutkittavaan asiaan tai henkilöihin. 

Koska B oli työskennellyt yliopistolla X henkilökohtaisella, kansainvälisellä tutkimusapurahalla, hän katsoi, että hänen asiansa olisi tullut tutkia yhteistyössä apurahan myöntäneen maan TENKiä vastaavan tahon kanssa. TENKin mukaan näin ei kuitenkaan ollut: Suomen ulkopuolelta hallinnoiduissa kansainvälisissä tutkimuskonsortioissa mukana oleviin, Suomessa työskenteleviin tutkijoihin voidaan erityistapauksissa soveltaa paitsi TENKin kansallista ohjetta myös hallinnoivan kansainvälisen organisaation soveltamaa code of conduct -ohjetta. TENKin mukaan B:n vierailevan tutkijan pestiä ei voinut rinnastaa HTK-ohjeessa tarkoitettuun kansainväliseen tutkimuskonsortioon, joten X oli ollut asiassa (yksin) toimivaltainen. 

Uutena asiana lausuntopyynnössään TENKille B esitti, että tehdessään hänestä HTK-ilmoituksen A oli syyllistynyt perättömään ja ilkivaltaiseen ilmiantoon HTK-loukkauksesta. TENKin mukaan näin ei ollut, koska A:lla oli kiistatta selkeät perusteet pyytää, että X tutkisi asian HTK-prosessissa. 

Koska A:lla ja B:llä oli eriävä näkemys siitä, oliko A:n kontribuutio ollut riittävä kirjoittajuuteen kiistanalaisissa julkaisuissa, TENK antoi yliopistolle huomautuksen. Yliopiston on jatkossa huolehdittava siitä, että kirjoittajuuden ja tekijyyden periaatteista sovitaan työntekijöiden ja muiden osapuolten kesken ennen julkaisuprosessia. Tähän tutkimusorganisaatioita velvoittaa myös TENKin suositus Tieteellisten julkaisujen tekijyydestä sopiminen.