Julkaisun tekijäroolien selvittämiseksi oli käynnistettävä varsinainen tutkinta (TENK 2018:7)

Tekniikan alan hankkeessa tutkimusapualisena työskennellyt A huomasi työsuhteensa päätyttyä hankkeen johtajan ja hankkeessa tohtoriopiskelijan työskennelleen B:n julkaisseen artikkelin, joka hänen mukaansa perustui hänen työsuhteessa tekemiinsä mittauksiin ja analyysiin. A:ta ei oltu mainittu tekijänä artikkelin kirjoittajalistassa.

Yliopistossa suoritetun esiselvityksen mukaan hyvää tieteellistä käytäntöä ei oltu loukattu sillä sen käytänteiden mukaan ulkopuolisella rahoituksella toteutetuissa hankkeissa tutkijoiden oikeudet tutkimusaineistoihin ja -tuloksiin siirretään yliopistolle. Lisäksi yliopisto katsoi, että A ei ollut osallistunut riittävän merkittävällä panoksella tutkimustyön suunnitteluun, ideointiin, tutkimuksen käytännön toteutukseen, tutkimusaineiston analyysiin tai tutkimustulosten julkaisuun tullakseen merkityksi julkaisun kirjoittajalistaan.  

Yliopiston päätöksessä rinnastettiin toisiinsa tekijänoikeus ja oikeus tulla mainituksi tieteellisen julkaisun kirjoittajana. Lausunnossaan TENK kuitenkin linjasi, että tieteellisen julkaisun tekijyys ulottuu tutkimuksen joka vaiheeseen ja on tekijänoikeutta laajempi. Julkaisun nimettyinä kirjoittajina tutkijat sitoutuvat ottamaan vastuun julkaistun tutkimuksen sisällöstä ja sen tuloksista. Tutkimuseettisen vastuun tähden ei työsopimuksella voi evätä oikeutta tulla merkityksi kirjoittajaluetteloon, vaikka työsuhteessa tuotetun aineiston omistajuus ja käyttöoikeus siirtyisivätkin yliopistolle.

Mainintaa kirjoittajaluettelossa ei tässä tapauksessa myöskään voinut evätä sillä perusteella, että A ei osallistunut kyseisen artikkelin työstämiseen, sillä TENKille toimitetun aineiston perusteella vaikutti siltä, että hänelle ei tätä mahdollisuutta ollut tarjottu. TENK katsoi, että yliopiston on suoritettava varsinainen tutkinta sen selvittämiseksi, oliko A:n panos kiistanalaisessa tutkimuksessa niin merkittävä, että hänelle olisi tullut tarjota mahdollisuutta osallistua käsikirjoituksen suunnitteluun, kirjoittamiseen, arviointiin ja lopulliseen hyväksymiseen yhtenä artikkelin kirjoittajana.