Opetuksen vapaus kuului yliopistojen autonomian piiriin, opetus ei ollut vastuutonta (TENK 2020:11)

Opiskelija A epäili, että humanistisen alan tohtorikoulutettavat B ja C olivat esittäneet opintojaksolla opetuksessaan epäasiallista oppimateriaalia. Lisäksi hän katsoi, että opiskelijoille opintojaksolla esitetty vaatimus kurssitöiden ja keskustelujen luottamuksellisuudesta oli julkisuuslain vastaista.

TENK ei lausunnoissaan ota kantaa yliopisto-opetuksen menetelmiin tai tieteelliseen sisältöön. Tutkimuksen ja opetuksen vapaus kuuluvat yliopistojen autonomian piiriin eikä TENKillä ole toimivaltaa opetuksen sisältöön liittyvissä kysymyksissä. Julkisuuslain tai tekijänoikeuslain soveltaminen yliopisto-opetukseen ei kuulu TENKin toimialaan eikä TENK näin ollen lausunut näistä.

Tutkijoiden on kuitenkin noudatettava hyvää tieteellistä käytäntöä toimiessaan opettajina ja ohjaajina. Käytännöt koskevat tutkimustoiminnan ohella opetusmateriaaleja. 

TENK ei katsonut B:n ja C:n käyttämien tai tuottamien opetusmateriaalien täyttäneen HTK-loukkauksena pidettävän piittaamattomuuden tunnusmerkistöä. Sen sijaan osapuolilla oli näkemysero opetuksessa käytetyn aineiston tieteellisyydestä. HTK-ohjeen mukaan aidot tieteelliset tulkinta- ja arviointierimielisyydet ovat osa tieteellistä keskustelua eivätkä loukkaa hyvää tieteellistä käytäntöä.