Oppikirja pohjautui riittävän huolellisesti toteutettuun taustatutkimukseen

Lausunnonpyytäjä oli tehnyt vuonna 2011 kirjallisen ilmoituksen epäilystä epäeettisistä tutkintamenetelmistä erään yliopiston professorin ja tutkijan julkaisemassa oppikirjassa, joka pohjautui yliopiston kauppatieteiden alaan kuuluvaan tutkimushankkeeseen. Kyseinen yliopisto ei käynnistänyt ilmoituksen perusteella HTK-prosessia, koska sen mukaan kyseessä oli yleistajuinen teos eikä itsenäinen tieteellinen tutkimus, eikä se lisäksi kuulunut yliopiston julkaisusarjaan.  

Saatuaan TENKin 1. lausunnon (2011), jonka mukaan yliopiston perusteet olla käynnistämättä esiselvitystä olivat olleet väärät, yliopisto käynnisti asiassa HTK-prosessin. Koska esiselvityksessä ei havaittu tutkimustulosten vääristelyä tai muuta vilppiä ja tutkimusaineiston käsittelyä koskevat puutteet osoittivat enintään lievää huolimattomuutta, ei varsinaista tutkintaa käynnistetty. 

Lausunnonpyytäjä kääntyi toistamiseen TENKin puoleen, koska hän ei ollut tyytyväinen esiselvityksessä noudatettuihin menettelyihin eikä lopputulokseen. Hänen mukaansa oppikirjassa ei ollut noudatettu huolellisuutta ja tarkkuutta.

TENK katsoi 2. lausunnossaan (2012), että yliopisto oli suorittanut tutkinnan TENKin ohjeiden mukaisesti.