En lärobok byggde på tillräckligt omsorgsfullt utförd forskning

Den som begärde utlåtande hade år 2011 lämnat en skriftlig anmälan med misstankar om GVP-kränkning i en lärobok utgiven av ett visst universitets professor och en forskare vid detta universitet, som baserad sig på ett forskningsprojekt inom handelsvetenskap som bedrivits inom universitet ifråga. Universitetet hade inte med anledning av anmälan inlett någon GVP-process, eftersom verket ifråga enligt universitetets uppfattning var ett populärt hållet verk och inte en fristående vetenskaplig publikation; boken ingick inte i universitetets publikationsserie.

Efter att ha fått forskningsetiska delegationens första utlåtande (2011), enligt vilket universitetet hade fattat beslut om att inte inleda en förundersökning på felaktiga grunder, inledde universitetet en GVP-process i ärendet. Eftersom förvrängning av forskningsresultat eller övrigt fusk inte upptäcktes i förundersökningen, och bristerna i hanteringen av forskningsmaterialet visade sig vara på sin höjd lindrig vårdslöshet, inleddes ingen egentlig undersökning.

Den som begärde utlåtande vände sig på nytt till forskningsetiska delegationen på grund av missnöje med de metoder som användes i förundersökningen samt med slutresultatet. Personen ansåg att man inte hade iakttagit noggrannhet och exakthet i läroboken.

Forskningsetiska delegationen ansåg i sitt andra utlåtande (2012) att universitet hade utfört undersökningen i enlighet med delegationens anvisningar.