Organisaatio jääviys- ja HTK-loukkausepäilyjen kohteena (TENK 2021:10)

Tekniikan alan professori A epäili yliopisto X:n johdon syyllistyneen hänen tutkimusideoidensa ja -suunnitelmiensa anastamiseen. A:n mukaan he olisivat kieltäneet X:n henkilökuntaa laatimasta uusia yhteisartikkeleita hänen kanssaan, koska hän ei enää ollut X:n työntekijä. A ei kuitenkaan ollut tuonut ilmoituksessaan esille, että anastusta olisi käytännössä tapahtunut tai että epäillyt olisivat syyllistyneet muihin HTK-loukkauksiin.

Lausunnossaan TENK katsoi, että julkaistaessa sellaisia tieteellisiä käsikirjotuksia, joiden synnyssä A:lla oli ollut merkittävä tieteellinen panos, on työnantajan direktio-oikeutta käytettäessä noudatettava hyvää tieteellistä käytäntöä. Lisäksi TENK totesi, että HTK-loukkaukseen voi syyllistyä vain nimeltä mainittu henkilö, ei organisaatio.

Lausuntopyynnössään A myös katsoi, että X:n vararehtori olisi ollut jäävi tekemään päätöksiä HTK-prosessissa, koska siinä oli epäiltynä hänen lähiesimiehensä eli rehtori. Tästä asiasta TENK linjasi myös yleisellä tasolla siten, että jos tutkimusorganisaation johtoon kohdistuu HTK-loukkausepäily, on erittäin tärkeää varmistaa HTK-prosessien toimintaedellytykset, kuten päätöksenteko. Tällöin tutkijoiden tai asian muiden osapuolten oikeusturva ei vaarannu. TENK katsoi, että kyseinen HTK-prosessi oli suoritettu TENKin ohjeiden mukaisesti.