Puutteet tutkielman viittauskäytännöissä eivät olleet plagiointia

Yliopisto sai ilmoituksen plagiointiepäilystä, joka koski yliopistossa hyväksyttyä yhteiskuntatieteen alan pro gradu -tutkielmaa. Asiassa suoritetussa esiselvityksessä todettiin tutkielman kirjallisuuskatsauksen sisältävän muutamia virheitä viittauskäytännöissä mutta ei varsinaista plagiointia. 

Epäilyn esittäjä pyysi TENKiltä lausuntoa siitä, oliko yliopisto menetellyt oikein rajatessaan käsittelynsä vain kiistanalaisiin kohtiin ja oliko tutkielman kirjoittaja syyllistynyt plagiointiin.

Lausunnossaan TENK kuitenkin katsoi, että esiselvitys oli toimitettu asianmukaisesti ja yliopisto oli perustellusti voinut rajata esiselvityksensä koskemaan vain alkuperäisen HTK-ilmoituksen kohdetta. Näin yliopisto saattoi menetellä myös siksi, ettei esiselvityksessä ilmennyt merkkejä epäilyä ilmoitettua laajemmasta vilpistä.

TENKin mukaan puutteet kirjallisuuskatsauksen viittauskäytännöissä eivät riittäneet täyttämään plagioinnin tunnusmerkkejä ja puutteet oli tullut huomioida tutkielman arvostelussa.