Saman aihealueen tutkiminen ei velvoittanut viittaamaan tutkimukseen (TENK 2018:4)

Humanistisen alan tutkijat A ja B katsoivat, että eri tieteenalan, mutta saman aihealueen tutkijan C olisi tullut viitata heidän julkaisuunsa väitöskirjassaan. He perustelivat näkemystään pitkäaikaisella ystävyydellä ja oleskelulla samalla tutkimusalueella. A ja B katsoivat, että C oli saanut idean väitöstutkimukseensa heiltä. Lisäksi he katsoivat, että C:n väitöskirjan johtopäätösten olevan suurelta osin kansainvälisessä tutkimuskirjallisuudessa jo aiemmin esitettyä tietoa.  

Yliopiston suorittaman esiselvityksen mukaan näyttöä plagioimisesta tai anastamisesta ei ollut. 

Lausuntopyynnössään A ja B eivät täsmentänet mitään erityistä ideaa tai kohtaa C:n väitöskirjassa, jonka katsovat anastetuksi vaan katsoivat väitöskirjan idean olevan peräisin heiltä.

TENKin näkemyksen mukaan saman aihealueen tutkiminen ollut itsessään yksilöitävissä oleva tutkimusidea, sillä tätä samaa aihetta on kansainvälisesti tutkittu pitkään eri tieteenaloilla. Teosten yhteneväisyys selittyy tällä yhteisellä aihepiirillä. Myöskään ystävyys ei ole peruste viittaamiselle. 

Laajempaan anastusväitteeseen liittyen oli kyse TENKin näkemyksen mukaan väitöstyön yleiseen laatuun liittyvästä kritiikistä. Tämän TENK katsoi olevan tieteellinen kiista eikä se näin ollen ottanut siihen kantaa.

Näin ollen TENK katsoi, että C ei ollut väitöskirjassaan syyllistynyt A:n ja B:n esittämiin HTK-loukkauksiin ja yliopisto oli selvittänyt asian HTK-ohjeen mukaisesti.