Tutkimushankkeen ideointi ei automaattisesti oikeuttanut tekijyyteen julkaisussa

Erään yliopiston professori A toi ilmi HTK-ilmoituksessa, että hänen johtamassaan hankkeessa työskennelleet saman alan professori Y ja jatkokoulutettava B ovat harhauttaneet häntä hankeyhteistyössä ja julkaisseen omissa nimissään hankkeen tuloksia.

A:n mukaan Y ja B valmistelivat häneltä salassa ja hankerahoitusta väärinkäyttäen koesarjan ja kirjoittivat sen perusteella artikkelin, josta muodostui B:n väitöskirjan II osajulkaisu. A oli B:n väitöstyön pääohjaaja. A:n mukaan B ja Y jättivät hänet asiallisen tiedottamisen ulkopuolelle ja täten vaikeuttivat hänen työtään hankkeen johtajana ja B:n väitöstyön pääohjaajana. Asiassa suoritetun HTK-esiselvityksen ja varsinaisen tutkinnan jälkeen kanslerin päätös oli, että HTK-loukkausta ei ole tapahtunut. 

Epäilyn tutkintaa koskevien alkuperäisasiakirjojen perusteella TENK katsoo, että tutkinta on suoritettu TENKin ohjeiden mukaisesti. A ei lausuntopyynnössään eikä myöhemmissä kirjelmissään kuitenkaan pystynyt osoittamaan sellaista tieteellistä alkuperäisideaa, jonka anastamisesta voisi kyseisen artikkelin kohdalla olla kyse.

TENKin näkemyksen mukaan tutkimushankkeen ideointi, johtajuus tai ohjaussuhde kirjoittajaan ei itsessään automaattisesti oikeuta tekijyyteen hankkeen aikana toteutuneissa julkaisussa. Eri osapuolten toiminta hankkeen aikana on ollut monelta osin poikkeuksellista, mutta selvityksessä ei tullut esille sellaista piittaamattomuutta, jota voitaisiin pitää hyvän tieteellisen käytännön loukkauksena. TENK katsoo, että HTK-tutkinta suoritettiin yliopistossa asianmukaisesti.