Idéer till forskningsprojektet berättigade inte automatiskt till upphovsrätt i publikationen

Universitetsprofessor A angav i GVP-anmälan att vederbörande lett ett projekt som inkluderade professor Y inom samma område och forskare B vilka hade vilselett A i projektsamarbetet och publicerat projektets forskningsresultat i eget namn. Enligt A framställde Y och B i hemlighet och genom att missbruka projektfinansieringen en testserie och skrev en artikel som utgjorde den andra delpublikationen i B:s avhandling. A var huvudhandledare för B:s avhandlingsarbete. Enligt A lämnade B och Y vederbörande utanför behörig informering och försvårade därigenom vederbörandes arbete som projektledare och huvudhandledare för B:s avhandlingsarbete.

Efter att GVP-förundersökning och egentlig utredning utförts beslutade kanslern att ingen avvikelse från god vetenskaplig praxis hade förekommit.

Baserat på ursprungsdokumenten gällande utredningen av misstanken anser Forskningsetiska delegationen att utredningen har utförts enligt Forskningsetiska delegationens anvisningar. A kunde inte i sin begäran om utlåtande och inte heller i sina senare skrivelser indikera någon sådan vetenskaplig ursprungsidé vars stöld det skulle vara fråga om i artikeln.

Enligt Forskningsetiska delegationen berättigar inte delgivandet av idéer, ledarskap eller handledningsrelation automatiskt till upphovsrätt i publikationer som genomförts under projektets gång. De olika parternas handlingar har under projektet delvis varit ovanliga, men i utredningen framkom ingen sådan försummelse som skulle kunna ses som avvikelse från god vetenskaplig praxis. Forskningsetiska delegationen anser att GVP-utredningen på universitetet utfördes korrekt.