Begäran om utlåtande till TENK

Senast uppdaterad 6.9.2022

Misstankar om avvikelse från god vetenskaplig praxis (GVP) utreds alltid inom den organisation där den misstänkta avvikelsen inträffat eller där den misstänkta forskaren verkat när den ägt rum. Efter att misstanken behandlats genom organisationens handläggningsprocess vid misstanke om avvikelse från god vetenskaplig praxis (GVP-processen), kan parterna om de så önskar begära ett utlåtande från Forskningsetiska delegationen i ärendet.

Delegationens utlåtande bygger på anvisningarna ”God vetenskaplig praxis och handläggning av misstankar om avvikelser från den i Finland” (GVP-anvisningarna från 2012), som finska forskningsorganisationer har förbundit sig att följa. När en organisation förbundit sig till detta är de personer som är verksamma inom dess forskargemenskap skyldiga att följa anvisningarna.

GVP-anvisningarna finns på finska, svenska, engelska, ryska, kinesiska och spanska på sidan Anvisningar och Material

Vem kan begära ett utlåtande från TENK?

En part (den misstänkte eller den som framfört misstanken) kan begära ett utlåtande från Forskningsetiska delegationen vid missnöje med

 • rektorns eller ledarens beslut, genom vilket GVP-processen avslutades,
 • de förfaringssätt som tillämpats i förundersökningen eller den egentliga utredningen, eller 
 • slutledningarna av utredningsgruppens slutrapport. 

Om det finns flera misstänkta eller om misstanken framförts av flera personer, kan de antingen begära utlåtande tillsammans eller var och en självständigt för sig.

Begäran ska motiveras och man bör precisera vilka frågor man begär delegationens utlåtande om.

När kan utlåtande begäras?

Utlåtandet ska begäras senast sex månader efter det att organisationen fattat sitt slutliga beslut.

Det går inte att begära ett utlåtande om GVP-processen i ärendet fortfarande pågår. Forskningsetiska delegationen behandlar ingen misstanke som inte först utretts genom en GVP-process inom forskningsorganisationen. 

Delegationen tar inte heller emot nya anmälningar om avvikelser från god vetenskaplig praxis.

Delegationen behandlar begäran om utlåtande senast fem månader från det att begäran inkommit, utgående från de dokument som skickats in.

Beslut om utlåtanden fattas under delegationens möten. Delegationen samlas 6–7 gånger om året.

I vilka ärenden avger delegationen utlåtanden, och i vilka ärenden gör den det inte?

Delegationen avgränsar sina utlåtanden till forskningsetiska frågor. I utlåtandena tar delegationen därmed endast ställning till huruvida GVP-utredningen utförts i enlighet med GVP-anvisningarna och huruvida man avvikit från god vetenskaplig praxis. 

Däremot tar delegationen i sina utlåtanden inte ställning till exempelvis 

 • vetenskapliga eller konstnärliga meningsskiljaktigheter eller dispyter mellan representanter för olika läror,
 • rättsliga ärenden, såsom brott mot upphovsrätts- eller patentlagen,
 • yrkesetiska frågor,
 • problem i arbetsgemenskapen, 
 • utnämningar eller tillsättande av tjänster,
 • bedömning av slutarbeten eller doktorsavhandlingsprocessens förlopp,
 • normbrott inom de enskilda disciplinerna såvida det inte samtidigt rör sig om en avvikelse som nämns i GVP-anvisningarna. 

Delegationen tar i sina utlåtanden inte heller ställning till möjliga orsaker till, eller påföljder av, avvikelser från god vetenskaplig praxis.

Vad händer efter begäran om utlåtande?

När delegationen fått begäran om utlåtande begär den bemötanden från parterna och den organisation som genomfört utredningen. Den som begärt utlåtande ges möjlighet att kommentera dessa bemötanden. 

Delegationen avger sitt utlåtande utgående från de dokument och bemötanden som skickats in.

Delegationen genomför inte själv några ytterligare utredningar och ordnar inte heller tillfällen i syfte att höra parterna.

Delegationens utlåtande skickas till såväl den som begärt utlåtandet som till organisationens rektor eller ledare samt övriga parter. 

Påföljder av konstaterade avvikelser från god vetenskaplig praxis faller utanför delegationens behörighet. Om gärningens eventuella påföljder beslutar forsknings- eller finansieringsorganisationens rektor/chef (se punkt 9 om GVP-processen i anvisningarna). Enligt GVP-anvisningarna måste parterna dock underrättas om slutsatserna i delegationens utlåtande (se punkt 10–12 om GVP-processen).

Det händer att ingen avvikelse från god vetenskaplig praxis konstaterats i organisationens förundersökning, men att delegationen ändå anser att man inte kan utesluta möjligheten att en avvikelse från god vetenskaplig praxis ägt rum. Då kan delegationen skicka tillbaka ärendet till organisationen för en egentlig GVP-utredning.

Begäran om utlåtande, dess bilagor samt övriga dokument som tar form under handläggningen är offentliga efter att utlåtandet avgetts (med undantag för eventuella uppgifter som enligt lagen är sekretessbelagda). 

Delegationen offentliggör inte sina utlåtanden. På delegationens webbplats publiceras endast sammanfattningar av olika fall, där varken parter eller organisationer nämns vid namn.

Delegationen kan också bestämma sig för att inte avge något utlåtande.

Delegationens utlåtande kan inte överklagas. 

Hur lämnas en begäran om utlåtande?

 • Begäran om utlåtande rubriceras som begäran om utlåtande och adresseras till Forskningsetiska delegationen (inte till generalsekreteraren eller ordföranden personligen).
 • Av begäran om utlåtande ska framgå datum samt namn på och kontaktuppgifter till den som gjort begäran. Begäran om utlåtande kan inte göras anonymt. 
 • Utlåtande kan endast begäras i fråga om huruvida GVP-utredningen utförts i enlighet med GVP-anvisningarna och huruvida man avvikit från god vetenskaplig praxis mot ljuset av definitionerna i dessa anvisningar.
 • Alla frågor som man vill att delegationen ska svara på måste preciseras och motiveras i begäran om utlåtande. Delegationen svarar i sitt utlåtande endast på de frågor som ställts i begäran. 
 • De bilagor som behövs till begäran om utlåtande är 1) anmälan om misstanke om avvikelse från god vetenskaplig praxis, som inlett GVP-processen i forskningsorganisationen, samt 2) rektorns eller ledarens beslut i ärendet och tillhörande förundersökningsrapport eller utredningsgruppens slutrapport. 
 • Till begäran om utlåtande kan också fogas andra dokument som är av central betydelse för ärendet och som den som begär utlåtandet vill uppmärksamma delegationen på.
 • Bilagorna numreras och numren används för att hänvisa till varje bilaga i texten. Om det finns många bilagor ska en numrerad bilageförteckning läggas till i slutet av begäran om utlåtande.
 • Bilagorna namnges på ett tydligt sätt, till exempel ”Begäran om utlåtande EFTERNAMN bilaga 1”. 
 • Observera att begäran om utlåtande jämte bilagor är offentliga dokument efter att utlåtandet avgetts. Mer information finns i Forskningsetiska delegationens dataskyddsbeskrivning.
 • Begäran om utlåtande skickas till Forskningsetiska delegationen i elektronisk form (till exempel som PDF-fil) på adressen tenk(at)tenk.fi. Begäran om utlåtande kan också skickas per post, se kontakt.

Tilläggsinformation

 • Forskningsetiska delegationens generalsekreterare eller sakkunniga ger råd om att upprätta begäran om utlåtande, se kontakt.
 • Forskningsetiska delegationens planerare ger råd om att skicka in begäran om utlåtande, se kontakt.