Förbundna organisationer - GVP-anvisningar

Senast uppdaterad 11.4.2023

På den här sidan finns de organisationer som har förbundit sig att följa Forskningsetiska delegationens God vetenskaplig praxis och handläggning av misstankar om avvikelse från den i Finland dvs. GVP-anvisningar.

Förbindelse att följa GVP-anvisningar

Organisationer förbundna till GVP 2023-anvisning

Universitet

 •  

Yrkeshögskolor 

 • Centria

Forskningsinrättningar och andra forskningsorganisationer

 • Teknologiska forskningscentralen VTT

 

Organisationer förbundna till GVP 2012-anvisningar

Universitet (14/14)

 • Aalto-universitetet
 • Försvarshögskolan
 • Hanken Svenska handelshögskolan 
 • Helsingfors universitet
 • Itä-Suomen yliopisto
 • Jyväskylän yliopisto
 • Konstuniversitetet
 • Lapin yliopisto
 • LUT-yliopisto
 • Oulun yliopisto
 • Tampereen yliopisto
 • Turun yliopisto
 • Vaasan yliopisto
 • Åbo Akademi

Yrkeshögskolor (23/24)

 • Yrkeshögskolan Arcada
 • Centria-ammattikorkeakoulu
 • Diakonia-ammattikorkeakoulu
 • HAAGA-HELIA ammattikorkeakoulu
 • Humanistinen ammattikorkeakoulu
 • Hämeen ammattikorkeakoulu
 • Jyväskylän ammattikorkeakoulu
 • Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu
 • Kajaanin ammattikorkeakoulu
 • Karelia ammattikorkeakoulu
 • LAB-ammattikorkeakoulu
 • Lapin ammattikorkeakoulu
 • Laurea-ammattikorkeakoulu
 • Metropolia Ammattikorkeakoulu
 • Yrkeshögskolan Novia
 • Oulun ammattikorkeakoulu
 • Polisyrkeshögskolan
 • Satakunnan ammattikorkeakoulu
 • Savonia-ammattikorkeakoulu
 • Seinäjoen ammattikorkeakoulu
 • Tampereen ammattikorkeakoulu
 • Turun ammattikorkeakoulu
 • Vaasan ammattikorkeakoulu

Forskningsinrättningar och andra forskningsorganisationer (68)

 • Aikuiskasvatuksen Tutkimusseura ATS rf
 • Akademin för Tekniska Vetenskaper rf
 • Aluekehittämisen konsulttitoimisto MDI
 • Arbetshälsoinstitutet
 • Befolkningsförbundet / Institutet för Befolkningsforskning 
 • Birkalands sjukvårdsdistrikt
 • Business Finland
 • Centret för konsumentforskning
 • Demos Research Institute
 • Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt
 • Finlands Akademi
 • Finlands förening för estetik
 • Finlands miljöcentral
 • Finländska sällskapet för barndomsforskning rf
 • Finska Historiska Samfundet r.f.
 • Finska Litteratursällskapet SKS
 • Finska Orientsällskapet
 • Finska Ungdomsforskningssällskapet / Finska Ungdomsforskningsnätverket
 • Folkhälsans forskningscentrum, Samfundet Folkhälsan i svenska Finland rf
 • Forskningsstiftelsen för studier och utbildning Otus sr
 • Fpa Forskning / Folkpensions­anstalten
 • Föreningen för arbetspolitisk forskning
 • Föreningen för forskning och utvecklandet av rehabilitering KUTKE rf
 • Genealogiska Samfundet i Finland
 • Geologiska forskningscentralen
 • Historian ystäväin liitto
 • HUS sjukvårdsdistrikt 
 • Institutet för de inhemska språken
 • Institutet för hälsa och välfärd
 • Jord- och skogsbruksministeriet
 • Kansanvalistusseura
 • Konestiftelsen
 • Det kulturpolitiska forskningscentret Cupore
 • Kyrkans forskningscentral
 • Lantmäteriverket
 • LIKES-tutkimuskeskus
 • Livsmedelsverket
 • Meteorologiska institutet
 • Migrationsinstitutet
 • Museiverket
 • Naturresursinstitutet
 • Niilo Mäki -säätiö sr (Niilo Mäki Instituutti)
 • Norra Savolax sjukvårdsdistrikt
 • Näringslivets forskningsinstitut (Etla)
 • Orton / Enheten för forskning
 • Pellervo ekonomisk forskning PTT
 • Pensionsskyddscentralen
 • Prologos
 • Rakennustietosäätiö RTS sr
 • Riksarkivet
 • Räddningsbranschens Centralorganisation i Finland ry
 • Räddningsinstitutet
 • Statens ekonomiska forskningscentral
 • Statsrådets kansli
 • Strålsäkerhetscentralen
 • Suomen Lähi-Idän instituutin säätiö
 • Suomen Metsätieteellinen Seura ry
 • Svenska litteratursällskapet i Finland
 • Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet Fimea
 • Sällskapet för Filmforskning i Finland r.f. 
 • Sällskapet för framtidsstudier rf.
 • Sällskapet för medeltidsarkeologi i Finland
 • Södra Österbottens sjukvårdsdistrikt
 • Teknologiska forskningscentralen VTT
 • UKK-institutet
 • Utrikespolitiska institutet
 • Vetenskapliga samfundens delegation
 • Äldreinstitutet

Instruktioner vid övergång från tidigare GVP-anvisningar till senare

De misstänkta gärningarna har ägt rum och den tillhörande GVP-processen har inletts innan man förbundit sig till de senaste anvisningarna:

 • Misstanke om GVP-kränkning utvärderas utifrån den anvisning som organisationen har förbundit sig till när gärningarna har skett

 • På GVP-processen tillämpas den anvisning som organisationen har förbundit sig till när processen har inletts 

De misstänkta gärningarna har skett innan man förbundit sig till de senaste anvisningarna, men GVP-misstanke har anmälts efter att man förbundit sig till de senaste anvisningarna:

 • Misstanke om GVP-kränkning utvärderas utifrån anvisningarna under händelsen
 • På GVP-processen tillämpas de senaste anvisningarna

De misstänkta gärningarna har skett och misstanke om GVP har anmälts efter att man förbundit sig till de senaste anvisningarna:

 • Misstanke om GVP-kränkning utvärderas utifrån den senaste anvisningen
 • På GVP-processen tillämpas de senaste anvisningarna