Att förminska övriga forskares andel av avhandlingen är inte plagiering

Forskardoktor X bad delegationen ta ställning till om universitet A handlat riktigt då det behandlade misstanke om plagiering och påhitt för forskare Y:s avhandling inom teknik vid forskningsinstitut B. Både X och Y hade arbetat inom ett internationellt forskningsprojekt som koordinerats av B. Y:s avhandling som presenterades vid universitet A utgick i hög grad från dennes sammandragsrapport om det ovannämnda forskningsprojektet. Då X påvisade brister i Y:s avhandling under spikningen, korrigerade Y dem under disputationen med errata-lista. X var missnöjd med den kompletterade GVP-processen som universitet utfört på begäran av forskningsetiska delegationen, där GVP-kränkning inte konstaterades.

Forskningsetiska delegationen ansåg i sitt utlåtande att det finns upprepade bristfälliga referenser i Y:s avhandling till tidigare forskningsrön. Dessutom, genom att helt lämna bort övriga forskare inom projektet i texten och källförteckningen, förminskar Y deras andel på ett sätt som inte kan anses vara förenligt med god vetenskaplig praxis. Även om forskaren själv ansvarar för den forskningsetiska kvaliteten på sitt arbete, underströk forskningsetiska delegationen att man eventuellt hade kunnat undvika de ovannämnda problemen med erforderlig handledning och riktig förgranskarverksamhet.

Universitet A:s rektors beslut i GVP-processen för Y:s avhandling var riktigt till den del, att man inte bevisat förekomsten av fusk. Forskningsetiska delegationen ansåg det dock bevisat att Y:s avhandling innehåller frångående av god vetenskaplig praxis. Som en följd av detta lyftes inte de övriga forskarnas insats för forskningsrönen sakligt fram. Dessutom fanns det brister i det sätt på vilket universitet A hört X i olika skeden av undersökningen.

Forskningsetiska delegationen granskade detta fall i första hand ur forskningsetisk synpunkt, och behandlade inte frågan om avhandlingen kunde godkännas eller inte. På detta vis tog forskningsetiska delegationen i sitt beslut inte ställning till kvaliteten på lärdomsprovet i fråga eller användningen av errata. Detta ingår inte i forskningsetiska delegationens befogenheter, under omfattas i detta fall av universitet A:s autonomi.