Muiden tutkijoiden osuuden vähättely väitöskirjassa ei ole plagiointia

Tutkijatohtori X pyysi neuvottelukunnan kantaa siihen, onko yliopisto A toiminut oikein käsitellessään hänen tutkimuslaitos B:n tutkija Y:n tekniikan alan väitöskirjaan kohdistamansa plagiointi- ja sepitysepäilyn. Sekä X että Y olivat työskennelleet B:n koordinoimassa kansainvälisessä tutkimushankkeessa. Y:n yliopisto A:lle esittämä väitöskirja pohjautui paljolti hänen em. tutkimushankkeesta toimittamaansa yhteenvetoraporttiin. Kun X osoitti Y:n väitöskirjasta puutteita väitöskirjan riiputuksen aikana, Y korjasi ne väitöstilaisuudessa erratalla. X oli tyytymätön yliopiston asiassa suorittamaan, TENKin pyynnöstä täydennettyyn HTK-tutkintaprosessiin, jossa HTK-loukkausta ei todettu.  

TENK katsoi lausunnossaan, että Y:n väitöskirjassa viitataan toistuvasti puutteellisesti aikaisempiin tutkimustuloksiin. Samoin jättämällä kokonaan mainitsematta muiden saman hankkeen tutkijoiden nimet niin tekstissä kuin vielä lähdeluettelossakin Y vähättelee heidän osuuttaan tavalla, jota ei voida pitää hyvän tieteellisen käytännön mukaisena. Vaikka tutkija vastaa itse työnsä tutkimuseettisestä laadusta, TENK kuitenkin korosti, että asianmukaisella väitöskirjan ohjauksella ja esitarkastajien toiminnalla edellä mainitut ongelmat olisi mahdollisesti voitu kokonaan välttää.

Yliopisto A:n rehtorin päätös Y:n väitöskirjaan kohdistuneessa HTK-tutkinnassa oli oikea siltä osin, että vilppiä ei ollut osoitettu tapahtuneen. Sitä vastoin TENK katsoi näytetyksi, että Y:n väitöskirjassa esiintyy piittaamattomuutta hyvästä tieteellisestä käytännöstä. Tämän seurauksena muiden tutkijoiden panos tutkimustulosten taustalla ei ollut tullut asianmukaisesti esiin. Lisäksi tavassa, jolla yliopisto A kuuli X:ää tutkinnan eri vaiheissa, oli ollut puutteita.  

TENK tarkasteli tätä tapausta ensisijaisesti tutkimuseettisestä näkökulmasta eikä väitöskirjan hyväksyttävyyden kannalta. Näin ollen TENK ei päätöksessään ottanut kantaa kyseisen opinnäytteen laatuun eikä erratan käyttötapaan. Nämä asiat eivät kuulu TENKin toimivaltaan, vaan ne kuuluvat tässä tapauksessa yliopisto A:n autonomian piiriin.