Bedrägeri konstaterades vid användning av en artikel vid för marknadsföring av hälsotest, som inte blivit referentgranskad. I den GVP-process som utredde ärendet följdes GVP-anvisningen. (TENK 2021:15)

Läkare A hade riktat sina misstankar mot författarna till den gemensamma medicinska artikeln, universitetet X:s forskare B och C. De misstänktes ha använt den aktuella icke-peer review-granskade artikeln för att motivera hälsotestet med

vetenskaplig validering. Under den GVP-process som universitetet X inledde i ärendet publicerade B och C tillsammans med den kontroversiella artikeln till väsentliga delar en artikel med samma innehåll, som i sin tur klarade referentgranskningen.

Enligt den egentliga utredningen hade X-universitetets rektor beslutat att B och C gjort sig skyldiga till flera GVP-kränkningar. Dessa omfattade oredligheter, som uttryckte sig som en snedvridning av observationer samt likgiltighet, där det var fråga om vilseledande rapportering av forskningsresultaten eller de metoder som användes och därmed vilseledande rapportering. De misstänkta konstaterades också ha gjort sig skyldiga till att vilseleda allmänheten i fråga om sin egen undersökning.

Däremot konstaterades ingen GVP-kränkning i den etiska prövningen som provundersökningen krävde. Eftersom endast B och C enligt rektorn hade haft helhetsansvaret och uppfattningen om genomförandet av undersökningen, ansågs de övriga medförfattarna till de omtvistade samartiklarna inte ha varit delaktiga i GVP-kränkningen. B och C bestred i sin begäran om utlåtande GVP-kränkningarna till TENK. Enligt dem var bakgrunden till anmälan en vetenskaplig dispyt mellan dem och A.

I begäran om utlåtande ifrågasattes GVP-utredningsgruppens sakkunskap och det framfördes misstanke om jäv bland dess medlemmar i anslutning till den kommersiella konkurrenssituationen mellan dem samt B och C. TENK bedömde dock att utredningsgruppens verksamhet är ändamålsenlig. Som slutsats av sitt utlåtande konstaterade TENK att universitetet hade genomfört den aktuella GVP-processen enligt TENK:s anvisningar. TENK tog inte ställning till de frågor som de som begärde utlåtandet kallade vetenskapliga tvister.