Det förekom brister i ledningen av forskningsprojekt, men inte likgiltighet för god vetenskaplig praxis (TENK 2018:1)

Universitetets före detta doktorand A bad om TENKs åsikt i ett fall där utredningen i universitetet hade inletts redan år 2014. TENK avgav år 2016 sitt första utlåtande i ärendet, enligt vilket universitetet skulle genomföra en egentlig utredning av oklara tillvägagångssätt vid publicering i en institution inom naturvetenskap. I den egentliga utredningen konstaterades ingen GVP-kränkning. 

I sin nya begäran om utlåtande bad A om TENKs åsikt om huruvida den egentliga utredningen i tillräckligt stor omfattning hade beaktat hans andel i genomförandet av det forskningsarbete som låg som grund för studerande B:s diplomarbete. A ifrågasatte även fortfarande lösningarna i anslutning till de artiklar som hade publicerats inom institutionens forskningsprojekt samt utredningsgruppens sammansättning och kompetens. 

I sitt utlåtande betonade TENK ledarnas ansvar för forskningsprojekt och konstaterade att det hade förkommit tydliga brister i ledarskapet. Frågor gällande forskningsgruppens ansvar, skyldigheter eller upphovsrätt hade inte fastställts eller angivits i enlighet med god vetenskaplig praxis. Utgående från det material som inlämnades till TENK kunde man dock inte obestridligt bevisa att agerandet i anslutning till ärendet skulle ha varit avsiktligt missledande av vetenskapssamhället. Enligt TENKs åsikt var gärningarna inte heller så grova att man obestridligt skulle kunna anse dem utgöra likgiltighet för god vetenskaplig praxis. Utgående från det material som inlämnades till TENK kunde man inte heller konstatera jäv för någon medlem i utredningsgruppen. TENK ansåg att GVP-utredningen hade genomförts i universitetet på ett vederbörligt sätt och anvisningen GVP 2012 hade tillämpats.