Det måste i förväg överenskommas om rättigheterna för en forskningsgrupps medlemmar

Detta utlåtande hade att göra med en GVP-anmälan som universitetet ifråga inte hade tagit upp till förundersökning enligt GVP-processen; här var det fråga om samhällsvetenskap. Konflikten gällde isärgående åsikter mellan dels den forskare som inlämnat anmälan, dels forskningsgruppens ledare, om hur forskningsplanen genomförs och om rätten för forskaren att – efter avslutat arbetsförhållande – utnyttja det insamlade forskningsmaterialet.

I utlåtandet förenade forskningsetiska delegationen sig med universitetets synsätt att det inte var påkallat med en förundersökning i denna sak. Dock anmärkte forskningsetiska delegationen att universitetet, enligt principen med god vetenskaplig praxis, borde ha ingått skriftliga överenskommelser om rättigheterna redan innan forskningsprojektet kom igång och innan personal rekryterades till projektgruppen. I sitt utlåtande tar forskningsetiska delegationen dock inte ställning till upphovsrättsfrågorna i fallet.