En GVP-misstanke som gäller en lärobok behöver utredas

Den som begärde utlåtande hade inlämnat en skriftlig anmälan med misstankar om GVP-kränkning i en lärobok, utgiven av ett universitets professor och en forskare vid detta universitet; boken baserade sig på ett forskningsprojekt inom handelsvetenskap som bedrivits inom universitetet ifråga. Universitetet hade inte med anledning av anmälan inlett någon GVP-process, eftersom verket ifråga enligt universitetets uppfattning var ett populärt hållet verk och inte en fristående vetenskaplig publikation; boken ingick inte i universitetets publikationsserie.

Enligt forskningsetiska delegationens åsikt var universitetets motiveringar till att förundersökning inte inleddes ohållbara. Kraven på god vetenskaplig praxis gäller också för läroböcker som bygger vetenskapliga undersökningar. Forskningsetiska delegationen ansåg alltså att en förundersökning borde ha igångsatts, med inriktning på de forskningsetiska frågorna.