Fördröjning av doktorsavhandling var inte avsiktlig fördröjning av forskarens arbete (TENK 2020:2)

En doktor i naturvetenskaper A misstänkte att en professor emeritus B vid ett universitet hade försvårat färdigställandet av A:s doktorsavhandling under 2005 och 2006, och på så sätt hindrat publiceringen av A:s forskningsresultat.  

Forskningsetiska delegationens utlåtanden 2020:1 och 2020:3 hänför sig till samma helhet.

När man bedömer ifall det har skett en avvikelse från god vetenskaplig praxis ska man vid bedömningen beakta de GVP-anvisningar som gällde vid tiden för händelsen. I fallet skulle man alltså tillämpa GVP-anvisningarna från år 2002.

Att avsiktligt fördröja och försvåra en annan forskares arbete nämns i anvisningarna från 2002 som skadligt och förkastligt med tanke på forskningssamfundet. GVP-förfarandet tillämpas ändå enligt anvisningarna för att utreda fall endast ifall verksamheten också kan anses vara avvikelse från god vetenskaplig praxis. Den misstänkta personens agerande ska då också visa på grov underlåtenhet.

I ljuset av det material som inlämnats till Forskningsetiska delegationen kunde man inte dra slutsatsen att B avsiktligt hade försökt fördröja slutförandet av A:s arbete. I frågan framfördes inte heller på annat sätt någon sådan grov underlåtenhet eller vårdslöshet gällande B:s verksamhet, som skulle ge anledning att betrakta ärendet som avvikelse från god vetenskaplig praxis.