Forskningsinstitutet följde inte forskningsetiska delegationens anvisningar i GVP-utredningen

Forskningsetiska delegationen tog emot en begäran om utlåtande från två forskare där de bad om delegationens utlåtande angående om ett visst forskningsinstitut handlade på rätt sätt när det hanterade misstanken om avvikelse från god vetenskaplig praxis som var riktad mot deras verksamhet.

Misstanken gällde ett projekt där forskarna fungerade som ledare och forskare, samt den vetenskapliga artikel som projektet publicerade. Forskarna var missnöjda med de tillvägagångssätt som forskningsinstitutet följde i den ifrågavarande GVPprocessen och det beslut som fattades i ärendet. Forskarna upplevde att de inte informerades om utredningens framskridande och att utredningen koncentrerade sig på inre konflikter på arbetsplatsen som inte tillhör GVP-processen. Forskarna berättade att de inte hade fått någon skriftlig anmälan om att utredningen hade börjat. De fick heller ingen information om vem som hade gjort anmälan och på vilka grunder. Det var också oklart för dem hur den aktuella artikeln blev utvald till föremål för en GVP-utredning.

I den GVP-utredning som forskningsinstitutet utförde hittades inga hänvisningar om avvikelse från god vetenskaplig praxis, men i slutrapporten framfördes att artikelns forskningsresultat till viss del var överdrivna.

I sitt utlåtande instämde forskningsetiska delegationen i forskarnas uppfattning, enligt vilken forskningsinstitutet misslyckades med GVP-utredningen på många sätt. De misstänkta borde ha meddelats skriftligt om orsaken till misstanken och vem som hade lagt fram den och de borde ha informerats om utredningens framskridande. Överdriften som nämndes i utredningens slutrapport var inte något som tillhör GVP-processen utan ett vetenskapligt tvistemål.

Eftersom öppenheten i processen är ovillkorlig grund för en rättvis behandling, konstaterade forskningsetiska delegationen som sin slutsats att forskningsinstitutet inte hade följt GVP-anvisningarna i sin utredning. Som åtgärd uppmanade forskningsetiska delegationen forskningsinstitutet att granska sin praxis så att den följer anvisningarna.