Likgiltighet i metodandelens hänvisningspraxis uppfyllde inte kännetecknen för oredlighet (TENK 2022:19)

Forskningsinstitutets forskare A misstänkte att ansvariga forskare för deras forskningsgrupp B plagierat delar av deras gemensamma artikel inom det tekniska området till sin egen publikation. Enligt A hade B också stulit materialet från en tidigare gemensam artikel utan att ge medskrivarna erkännande för det och använt detta material i en annan artikel. Dessutom påpekade A att de långa textavsnittens strukturer var nästan likadana i de två artiklarna.

TENK ansåg att även om det var obestridligt att B hade gjort sig skyldig till likgiltighet för god vetenskaplig praxis, var det inte fråga om oredlighet. Eftersom B hade megivit verksamheten och vidtagit korrigerande åtgärder ansågs den egentliga undersökningen inte vara nödvändig.