God vetenskaplig praxis (GVP)

Senast uppdaterad 22.4.2024

Vetenskaplig forskning kan vara etiskt godtagbar och tillförlitlig och dess resultat trovärdiga enbart om forskningen bedrivs i enlighet med god vetenskaplig praxis. Tillförlitlighet, ärlighet, uppskattning och ansvarstagande är grundprinciperna för god vetenskaplig praxis enligt de europeiska forskningsetiska anvisningarna.

Förfaranden för GVP

God vetenskaplig praxis (GVP) består av förfaranden som ser till att god vetenskaplig praxis förverkligas under den vetenskapliga verksamhetens hela livscykel. God vetenskaplig praxis är således också en del av kvalitetssystemet i de organisationer som hör till vetenskaps- och forskningssamfundet. Underlåtenhet att iaktta den kan i värsta fall leda till misstanke om kränkning av god vetenskaplig praxis och till en utredning om misstanke om kränkning (en så kallad GVP-process).

God vetenskaplig praxis kan i enlighet med den europeiska koden för forskningens integritet kopplas till åtta områden för vetenskaplig verksamhet, vilka är: 1) verksamhetsmiljö, 2) utbildning, handledning och mentorskap, 3) vetenskapligt arbete, 4) etik och framförhållning, 5) behandling och hantering av forskningsmaterial, 6) samarbete, 7) upphovsmannaskap, publicering och kommunikation samt 8) sakkunnig- och granskningsuppgifter.

 

Självregleringsmodell

Det finns två huvudsakliga verksamhetslinjer för definitionen av vetenskapsfusk, utredningen av misstankar och fastställandet av sanktioner: en lagstadgad modell och en självregleringsmodell för forskarsamhället.

I Finland används ett självregleringssystem som grundar sig på Forskningsetiska delegationens (TENK) nationella anvisningar om identifiering och undersökning av kränkningar av god vetenskaplig praxis (PDF). Utgångspunkten är förutom den interna regleringen inom forskarsamhället, vetenskapens öppenhet och transparens samt forskarnas och forskningsorganisationernas ömsesidiga förtroende.

Ansvaret för GVP

I första hand svarar varje forskare och medlem i forskningsgruppen själv för att god forskningspraxis iakttas. Ansvaret vilar dock även på hela forskarsamhället: forskningsgrupperna och deras ansvariga forskare, enhetschefer för forskningsenheternas ledare samt forskningsorganisationernas ledning.

Universiteten och yrkeshögskolorna skall sörja för att deras grundutbildning och vidareutbildning omfattar orientering i god forskningspraxis och undervisning i forskningsetik. Forskningsinstituten bör i sin tur erbjuda sin personal utbildning i forskningsetik. Varje enhet som ordnar forskarutbildning skall därtill se till att de specialfrågor rörande god forskningspraxis som gäller just deras utbildningsområde utgör en del av forskarutbildningsprogrammet.

GVP-anvisningar

Forskningsetiska delegationen (TENK) har i samråd med det finländska vetenskapssamfundet utarbetat forskningsetiska anvisningar för god vetenskaplig praxis (GVP) och handläggningen av misstankar om kränkningar av dessa.  Syftet med denna s.k. GVP-anvisning är att främja god forskningspraxis (research integrity) och samtidigt säkerställa att misstankar om kränkningar av god vetenskaplig praxis kan handläggas på ett sakkunnigt och rättvist sätt och så snabbt som möjligt.

Organisationens förbindelse till GVP-anvisningar

GVP-anmälan

Tidigare anvisningar finns på sidan Anvisningar och material.