Maininnan puuttumista seminaariesitelmästä ei katsottu HTK-loukkaukseksi (TENK 2023:1)

TENK vastaanotti yliopiston X tutkijatohtori A:n lausuntopyynnön, joka liittyi A:n tekemään HTK-loukkausepäilyilmoitukseen.  Epäiltynä oli saman yliopiston yliopistotutkija, dosentti B. Epäilyn aiheena oli anastaminen ja piittaamattomuus HTK:sta. Lausuntopyynnössä ilmaistiin tyytymättömyys X:n rehtorin tekemään HTK-esiselvityspäätökseen asiassa.

A:n mukaan B oli esitellyt kansainvälisessä seminaariesitelmässään heidän yhteishankkeessaan tekemäänsä tutkimusta omanaan ja näin syyllistynyt anastamiseen. Lisäksi A katsoi B:n syyllistyneen tutkijayhteisön harhaanjohtamiseen, sillä tämä oli jättänyt A:n ja muut yhteishankkeen tutkijat esitelmässään mainitsematta. Lisäksi A esitti epäilyn B:n dosentiksi nimittämiseen liittyen.

TENK katsoo, että kiistanalaisen esitelmän tarkoitus oli esitellä ”Tieni tutkijana” -tyyppisesti B:n henkilökohtaista tutkijanuraa. Seminaarissa ei ollut ollut tavoitteena esitellä laajemmin esim. X:ssä toteutettuja tutkimushankkeita. Lähdeviitteiden lyhentämisen katsottiin kuuluvan alan normaaliin käytäntöön. TENK katsoi, ettei B ollut syyllistynyt esitelmässään HTK-loukkaukseen ja että yliopisto X on suorittanut kyseisen HTK-prosessin TENKin ohjeiden mukaisesti.