Avsaknaden av omnämnande i seminarieföredraget ansågs inte vara en GVP-kränkning (TENK 2023:1)

TENK mottog universitetet X forskardoktor A:s begäran om utlåtande i anslutning till A:s anmälan om misstanke om GVP-kränkning.  Den misstänkta var universitetsforskare vid samma universitet, docent B. Misstanken gällde stöld och försummelse av GVP. I begäran om utlåtande uttrycktes missnöje med rektorn X:s beslut i GVP-förutredningen i ärendet.

Enligt A hade B i sitt internationella seminarieföredrag presenterat deras undersökning som gjorts gemensamt som sin egen och på så sätt gjort sig skyldig till stöld. Dessutom ansåg A att B hade gjort sig skyldig till vilseledande av vetenskapssamfundet, eftersom A och de övriga forskarna i det gemensamma projektet inte hade nämnts i hens föredrag. Dessutom framförde A misstanke om B:s utnämning till docent.

TENK anser att syftet med det kontroversiella föredraget var att presentera B:s personliga forskarkarriär som ett "Min väg till att bli forskare"-föredrag. Seminariet hade inte haft som mål att i större utsträckning presentera till exempel forskningsprojekt som genomförts vid X. Förkortningen av källhänvisningarna ansågs höra till normal praxis inom området. TENK ansåg att B i sitt föredrag inte hade gjort sig skyldig till GVP-kränkning och att universitetet X har genomfört ifrågavarande GVP-process enligt TENK:s anvisningar.