Tieteellinen toimittajuus ja päätoimittajan vastuu

Humanistisen alan tohtori A epäili saman alan professori B:n syyllistyneen anastukseen sekä tutkijan työn epäasialliseen vaikeuttamiseen ja viivyttämiseen, koska A:n nimeä ei mainittu toimittajana tieteellisessä artikkelikokoelmassa, jonka päätoimittajana B toimi.

Kun A teki asiasta HTK-ilmoituksen yliopistolle, ei teosta ollut vielä julkaistu, mutta B oli ilmoittanut A:lle, että tämän työ teoksen toimittajakunnassa oli päättynyt. A:n mukaan toimittajastatus kuului hänelle, koska hän oli osallistunut toimitustyöhön koko kirjahankkeen ajan ja myös kirjan idea oli alun perin hänen. B katsoi, että A ei ollut tehnyt työtään toimittajakunnan sopimassa aikataulussa. Toimitustyöstä ei missään vaiheessa ollut tehty kirjallisia sopimuksia, ja osapuolilla oli eriävä näkemys siitä, mitä asiasta oli muutoin sovittu.

Yliopiston suorittaman HTK-esiselvityksen mukaan B ei ollut syyllistynyt HTK-loukkaukseen. 

TENKin mukaan toimittajuus ei ole riippuvainen siitä, osallistuuko henkilö konkreettisesti tekstien muokkaamiseen ja toimittamiseen, vaan toimittajuus liittyy myös tieteelliseen/henkiseen panokseen. TENK ei lausunnossaan kuitenkaan arvioinut A:n tieteellisen kontribuution riittävyyttä kirjan toimittajuuteen, koska A oli itse luopunut oikeuksistaan prosessin kuluessa, vaikkakin sittemmin yksipuolisesti peruuttanut luopumisensa.

TENKin mukaan olisi ollut päätoimittaja B:n vastuulla yrittää sopia tapausta tilanteessa, jolloin teosta ei ollut vielä julkaistu. Koska kyseinen laiminlyönti ei ollut kuitenkaan törkeä, ei tapausta olisi välttämättä tullut tarkastella piittaamattomuutena hyvästä tieteellisestä käytännöstä. Anastuksesta ei ollut kyse, koska A:n osuus kirjahankkeessa mainittiin kirjan esipuheessa eikä B:n nimeä ollut merkitty julkaisuun tekijäksi.

TENK piti kuitenkin moitittavana sitä, että kirja julkaistiin kyseisen yliopiston omassa julkaisusarjassa, eikä jääty odottamaan HTK-prosessin lopputulosta. 

TENKin mukaan yliopisto oli toiminut HTK-ohjeen mukaisesti, kun se katsoi, että B ei ollut syyllistynyt HTK-loukkaukseen.

HTK-prosessin ollessa kesken B teki HTK-loukkausilmoituksen A:n toiminnasta.  TENK laati lausuntonsa pelkästään alkuperäiseen HTK-ilmoitukseen liittyvän aineiston pohjalta.