Att inte hänvisa till en enskild undersökning var inte förfalskning eller försummelse (TENK 2020:3)

En doktor i naturvetenskaper A misstänkte att forskarna och ledarna vid ett universitet hade gjort sig skyldiga till förfalskning eller försummelse av god vetenskaplig praxis, då de hade låtit bli att hänvisa till dennas doktorsavhandling från 2007. Forskningsetiska delegationens utlåtanden 2020:1 och 2020:2 hänför sig till samma helhet.

Enligt A hade forskningsresultaten i A:s doktorsavhandling nästan helt eller helt ignorerats i sju sampublikationer av forskarna. A misstänkte forskarna för både förfalskning och försummelse.

Det att de misstänkta forskarna enligt A:s tolkning inte hade uppmärksammat hens doktorsavhandling tillräckligt, uppfyllde enligt Forskningsetiska delegationens mening inte kännetecknen för oredlighet som framgår i form av förfalskning. Forskarnas agerande visade inte heller på grovt slarv eller vårdslöshet i forskningsarbetets olika faser, och kännetecknen för försummelse uppfylldes därmed inte.