Förhindrande av förhandsgranskning av doktorsavhandling hänförde sig inte till avvikelse från god vetenskaplig praxis (TENK 2020:6)

Medicine forskarstuderande A ansåg att handledare B för hens doktorsavhandling och avdelningschef C utifrån sin vetenskapliga auktoritetsställning hade hindrat hens doktorsavhandling från att gå vidare till förhandsgranskning genom att hänvisa till felaktiga krav och löften. Eftersom man också hade förfarit på samma sätt i universitetets doktorandprogram, ansåg A att detta var förföljelse mot hen. 

A var missnöjd med universitetets beslut, enligt vilket man inte hade gjort sig skyldig till avvikelse från god vetenskaplig praxis. 

Forskningsetiska delegationen undersökte A:s misstanke i den mån ifall det kunde ha varit fråga om andra ansvarslösa förfaranden som definieras i GVP-anvisningarna, som att fördröja eller försvåra en annan forskares arbete. Till exempel skillnader i synsätt på forskningens vetenskaplighet eller bedömning avviker enligt Forskningsetiska delegationen inte från god vetenskaplig praxis. 

Forskningsetiska delegationen hade ändå inte fått kännedom om något sådant oansvarigt förfarande mot A:s doktorsavhandlingsprocess som kan tolkas som allvarligt, att man borde ha börjat undersöka ifall kännetecknen för avvikelse från god vetenskaplig praxis uppfylls. I sitt utlåtande ansåg Forskningsetiska delegationen att universitetet hade undersökt den misstanke om avvikelse från god vetenskaplig praxis som A hade fört fram enligt Forskningsetiska delegationens anvisningar.