I GVP-processer riktade till enskilda forskare är det inte möjligt att bedöma en organisations verksamhet som myndighet (TENK 2023:8)

Professor A misstänkte att det råder en intressekonflikt vid en forskningsinstitution när samma personer som bedriver forskningsverksamhet fattar myndighetsbeslut i anslutning till det ämne de undersökt. A riktade sin misstanke mot namngivna tre personer. Forskningsinstitutet inledde inte någon förutredning enligt GVP-processen i ärendet.

Enligt TENK kan man inte bedöma organisationens verksamhet som myndighet i en GVP-process som riktar sig till enskilda forskare. I A:s misstanke om GVP-kränkning framfördes dock allvarliga påståenden om enskilda forskares verksamhet. Således hörde misstanken till tillämpningsområdet för GVP-anvisningen och forskningsinstitutet borde ha gjort en förutredning enligt GVP-processen i ärendet, i samband med vilken parterna hade hörts. 

Den preliminära kartläggningen som forskningsinstitutet utförde i ärendet motsvarade dock till sin omfattning en förutredning enligt GVP-processen och förutredningen skulle inte ha medfört något sådant nytt i ärendet som inte redan hade framgått av de handlingar som lämnats in i samband med TENK:s utlåtandebehandling och hörandet av parterna. Således var det inte nödvändigt att inleda en förutredning enligt GVP-anvisningen. De misstänkta forskarna hade inte gjort sig skyldiga till GVP-kränkning.