Misstänkt förvrängning av forskningsresultat visade sig vara åsiktsskillnad (TENK 2018:2)

Docent A hade för universitetets rektor framlagt misstanke om att det i disputationen av en avhandling inom medicin förekommer såväl förvrängningar av observationer som felaktig information som kränker den patientgrupp som forskningsarbetet gäller. Även patientorganisationen inom området kontaktade universitetet i samma ärende.

Universitetets rektor ansåg att det var fråga om en åsiktsskillnad gällande en mening och att ärendet inte omfattades av GVP-anvisningen. Dessutom hade disputanden korrigerat punkten ifråga som hade visat sig vara svårtolkad med en rättelse i den elektroniska avhandlingen. A var missnöjd med hur ärendet hade behandlats i universitetet samt med att en GVP-process i ärendet inte hade inletts. 

TENK instämde med universitetets bedömning, enligt vilken det inte var fråga om ett forskningsetiskt ärende och GVP-anvisningen inte var tillämplig i detta. I sitt utlåtande anmärkte dock TENK till universitetet att man i strid med GVP-anvisningen först hade behandlat ärendet på fakultetsnivå och inte hade meddelat TENK att man inte avser att inleda en GVP-process.