Tutkimuseettisen neuvottelukunnan toimintakertomus 2023

22.5.2024
""

Vuoden 2023 toiminnassa keskityttiin uuden HTK-ohjeen tunnetuksi tekemiseen ja organisaatioiden sitouttamiseen. Lisäksi TENKissä käynnistyi luonnon- ja ympäristöntutkimuksen eettisiä periaatteita laativa hanke.

Päivitetty HTK-ohje näki päivänvalon

Tutkimuseettinen neuvottelukunta (TENK) päivitti yhteistyössä tutkimusyhteisön kanssa hyvän tieteellisen käytännön (HTK) ohjeistuksensa Hyvä tieteellinen käytäntö ja sen loukkausepäilyjen käsitteleminen Suomessa (PDF). Uudessa ohjeessa korostuu hyvien tutkimuskäytäntöjen ja vastuullisen tutkimuskulttuurin edistäminen. HTK 2023 -ohje julkistettiin vuosittaisessa Etiikan päivä -seminaarissa 15.3.2023.

Ohjeen keskeisimpiä uudistukset olivat:

  • HTK-prosessin kestoa lyhennettiin
  • aikaa TENKin lausunnon pyytämiseen lyhennettiin
  • tutkimusetiikan tukihenkilöiden toimenkuva lisättiin
  • tiedevilpin luokittelua yhdenmukaistettiin
  • osapuolten suojelu huomioitiin
  • opinnäytteiden vilppiepäilyt vastuutettiin korkeakouluille

Kevään 2023 aikana uutta HTK-ohjetta esiteltiin sidosryhmille räätälöidyissä keskustelutilaisuuksissa. Ohjeesta laadittiin oheismateriaaleja kuten sitoutuneiden organisaatioiden ja tutkijoiden muistilista (PDF) sekä uudistettu lomake HTK-loukkausepäilyilmoitukselle (PDF). Ohjeesta painettiin erilliset julkaisut suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi.

HTK 2023 -ohjeen viestinnän ja sidosryhmätyön tueksi toteutettiin uusi opetusvideo täydentämään aikaisempien videoiden sarjaa. Video toteutettiin suomeksi ja se tekstitettiin ruotsiksi ja englanniksi.

Vuoden loppuun mennessä HTK 2023 -ohjeeseen oli sitoutunut lähes sata eri kokoista organisaatiota

Tutkimusetiikan tukihenkilötoiminnalle uudet painopisteet

TENK on vuodesta 2017 koordinoinut kansallista tutkimusetiikan tukihenkilötoimintaa. Tukihenkilöt tarjoavat oman organisaationsa henkilökunnalle luottamuksellista neuvontaa tilanteissa, joissa epäillään hyvän tieteellisen käytännön loukkausta.

HTK 2023 -ohjeeseen sitoutuvat organisaatiot sitoutuvat myös nimittämään organisaatioonsa tutkimusetiikan tukihenkilön.

Tukihenkilötoiminnan kehittämisryhmä aloitti uuden kolmivuotiskautensa vuoden 2023 alussa. Kehittämisryhmän painopisteitä ovat mm. tukihenkilöohjeen päivittäminen, organisaatioiden sitouttaminen tukihenkilötoimintaan sekä englanninkielisen tukihenkilötoiminnan kehittäminen.

TENKin saamien lausuntopyyntöjen määrät palasivat entiselle tasolleen

HTK-ohje velvoittaa sitoutuneet organisaatiot ilmoittamaan TENKille kaikista vastaanottamistaan hyvän tieteellisen käytännön loukkausepäilystä ja niistä antamistaan päätöksistä.

Vuonna 2023 TENKille ilmoitettiin 38 uudesta HTK-loukkausepäilystä. Näistä 4 koski YAMK-opinnäytetöitä. Epäilyt selvitetään HTK-prosessissa siinä organisaatiossa, jossa epäilyn alainen tutkimus tai opinnäytetyö on tekeillä tai tehty. Vuoden aikana todettiin 11 HTK-loukkausta, joista 7 oli vilppiä ja 3 piittaamattomuutta. 

HTK-loukkausepäilystä annettuun päätökseen tyytymätön osapuoli voi pyytää asiassa lausunnon TENKiltä.

Vuonna 2023 TENK vastaanotti 13 uutta HTK-prosessiin liittyvää lausuntopyyntöä. Toissa vuonna saapuneiden lausuntopyyntöjen poikkeuksellisen suuresta määrästä johtunut ruuhka saatiin selvitettyä ja lausuntopyyntöjen määrä palasi aikaisempien vuosien tasolle. TENK antoi vuoden aikana yhteensä 7 HTK-lausuntoa ja yhden lausunnon, joka kohdistui ihmistieteiden eettisen toimikunnan antamaan ennakkoarviointiin.

Lyhennelmiä TENKin antamista lausunnoista voi lukea toimintakertomuksesta, ja ne julkaistaan myöhemmin myös Lausuntolyhennelmät-sivulla.

Uusi hanke luonnon- ja ympäristöntutkimuksen etiikasta

TENKissä käynnistyi syksyllä 2023 hanke, jonka tavoitteena on laatia kansalliset eettiset periaatteet sekä eettisen ennakkoarvioinnin toimintamalli luonnon- ja ympäristöntutkimuksen aloille Suomessa. Hanke koskee kaikkea luontoon ja ympäristöön kohdistuvaa tutkimusta.

Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittaman Luonnon- ja ympäristöntutkimuksen eettiset periaatteet ja ennakkoarviointiyhteistyö (LYTE) -hankkeen avulla pyritään yhtenäistämään ja kehittämään luonnon- ja biotieteiden sekä ympäristön- ja tekniikan tutkimuksen tutkimuseettisiä käytäntöjä, ja samalla lisäämään eettistä keskustelua tutkimuksen luontoon ja ympäristöön kohdistuvista vaikutuksista.

Hankkeen esikuvana toimii TENKin ihmiseen kohdistuvan tutkimuksen eettisen ennakkoarvioinnin toimintamalli.

Lataa pdf-tiedosto: Tutkimuseettisen neuvottelukunnan toimintakertomus 2023

 

Sinua saattaisi kiinnostaa myös