Lausuntopyyntö TENKille

Kaikki epäilyt hyvän tieteellisen käytännön (HTK) loukkauksista tutkitaan aina siinä organisaatiossa, jossa epäilyn alainen tutkimus on tekeillä/tehty tai jossa epäilty tutkija toimi loukkauksen tapahtuessa. Organisaation tekemään lopulliseen päätökseen tyytymätön osapuoli voi pyytää asiassa lausunnon Tutkimuseettiseltä neuvottelukunnalta (TENK).

TENKin lausuntoa voi pyytää epäilty tai epäilyn esittäjä, joka on tyytymätön

 • rehtorin/johtajan päätökseen
 • esiselvityksessä tai tutkinnassa noudatettuihin menettelytapoihin
 • loppuraportin johtopäätöksiin

Pyyntö on perusteltava, ja siinä on yksilöitävä ne kysymykset, joista lausuntoa pyydetään.

Lausuntoa ei voi pyytää, jos asian käsittely tutkimusorganisaatiossa on vielä kesken.

Lausuntoa on pyydettävä viimeistään 6 kk:n kuluttua organisaation tekemästä lopullisesta päätöksestä.

TENK käsittelee asian sille toimitettujen asiakirjojen pohjalta viivytyksettä ja viimeistään viiden kuukauden kuluessa lausuntopyynnön saapumisesta.

TENKin antama lausunto lähetetään sekä lausunnonpyytäjälle että tiedoksi rehtorille/johtajalle ja muille asianosaisille. Neuvottelukunnan lausunto ja sen laatimisessa käytetyt asiakirjat liitteineen ovat pääsääntöisesti julkisia lausunnon antamisen jälkeen.

Ohjeet lausuntopyynnön tekemiseen

 • TENKin lausuntoa voi pyytää päätökseen saatetun HTK-prosessin osapuolista alkuperäisen epäilyn esittäjä tai epäilty henkilö. Jos epäiltyjä on useita, he voivat pyytää lausuntoa joko yhdessä tai kukin itsenäisesti omalta osaltaan.

 • Lausuntoa on pyydettävä viimeistään kuuden kuukauden kuluttua päätöksestä.

 • Lausuntopyynnön osat ovat varsinainen lausuntopyyntö ja sen numeroidut liitteet.

 • Lausuntopyyntö otsikoidaan lausuntopyynnöksi ja osoitetaan Tutkimuseettiselle neuvottelukunnalle (ei pääsihteerille tai puheenjohtajalle henkilökohtaisesti).

 • Lausuntopyynnössä on oltava päiväys sekä lausunnonpyytäjän nimi ja yhteystiedot. Lausuntopyyntöä ei voi tehdä nimettömänä. 

 • Koska tutkimuseettinen neuvottelukunta rajaa lausuntonsa tutkimuseettisiin kysymyksiin, lausunnoissa otetaan kantaa vain siihen, onko HTK-tutkinta suoritettu HTK-ohjeen mukaisesti ja onko hyvää tieteellistä käytäntöä loukattu.

 • TENK ei ota kantaa: esimerkiksi tieteellisiin mielipide-eroihin, koulukuntakiistoihin, ammattieettisiin kysymyksiin tai työyhteisöongelmiin. Lausunnoissaan TENK ei myöskään puutu tieteenalakohtaisten normistojen rikkomuksiin, ellei samalla ole kyse HTK-ohjeessa mainitusta loukkauksesta. TENK ei käsittele lainsäädännön, kuten tekijänoikeus- tai patenttilain, rikkomusepäilyjä.

 • Lausuntoa voi pyytää, jos on tyytymätön HTK-prosessista vastanneen johtajan tai rehtorin päätökseen tai esiselvityksessä taikka tutkinnassa noudatettuihin menettelytapoihin.  

 • Lausuntopyynnössä täytyy tuoda selkeästi ja yksilöidysti esiin kaikki ne kysymykset, joista halutaan TENKin näkemys, ja jokaisen kohdan osalta on perusteltava, miksi lausunnon pyytäjä on päätökseen tyytymätön.

 • TENK vastaa lausunnossaan vain niihin kysymyksiin, joita sille on esitetty. 

 • Lausunnoista päätetään TENKin kokouksissa. TENK kokoontuu 7 – 8 kertaa vuodessa.

Lausuntopyynnön liitteet

 • Lausuntopyynnön liitteiksi tarvitaan 1) kopio siitä alkuperäisestä HTK-loukkausepäilyilmoituksesta, joka käynnisti HTK-prosessin tutkimusorganisaatiossa, sekä 2) kopio tutkimusorganisaation johtajan tai korkeakoulun rehtorin asiassa tekemästä päätöksestä.  

 • Lausuntopyyntöön voi liittää olla myös muuta asian kannalta olennaista aineistoa, jota lausunnonpyytäjä haluaa saattaa TENKin tietoon.

 • Liitteet on numeroitava ja niihin on viitattava tekstissä näillä numeroilla. Jos liitteitä on useita, numeroitu liiteluettelo lisätään lausuntopyynnön loppuun.

 • TENK antaa lausuntonsa sille toimitettujen asiakirjojen ja sen pyytämien vastineiden perusteella. TENK ei itse tee lisätutkimuksia asiassa eikä järjestä kuulemistilaisuuksia.

 • Lausuntopyyntö liitteineen sekä muut asian käsittelyssä muodostuvat asiakirjat ovat julkisia sen jälkeen, kun lausunto on annettu (mahdollisia laissa salassa pidettäviksi säädettyjä tietoja lukuun ottamatta). Tutustu Tutkimuseettisen neuvottelukunnan diaarin tietosuojaselosteeseen.

Lausuntopyynnön lähettäminen

 • Lausuntopyyntö toimitetaan TENKille sähköisenä (esim. PDF-tiedostona) osoitteeseen tenk(at)tenk.fi
 • Lausuntopyyntö on mahdollista lähettää myös kirjeitse, ks. yhteystiedot.
 • Neuvoja HTK-prosessista ja lausuntopyynnön laatimisesta antaa TENKin pääsihteeri, ks. yhteystiedot.