Oikeudenkäynnin asiantuntijalausuntoon liittyvässä epäilyssä tuli käynnistää HTK-prosessi (TENK 2019:10)

Yritys X epäili, ettei tekniikan alan tutkijoiden kirjoittama raportti ollut puolueeton. Raporttia oli käytetty asiantuntijalausuntona yrityssalaisuuden rikkomiseen liittyneessä oikeudenkäynnissä, jossa X oli osapuolena. Lisäksi X epäili, että raportin kirjoittajaluetteloa oli paisuteltu ja että raportissa esiintyi plagiointia. 

Asiassa ei käynnistetty HTK-prosessiin kuuluvaa esiselvitystä sillä perusteella, että raportti ei ollut tieteellinen julkaisu.

TENKin näkemyksen mukaan epäily kuului HTK-ohjeen soveltamisalaan, sillä HTK-ohje sitoo tutkijoita myös silloin, kun he antavat asiantuntijalausuntoja oman tieteenalansa edustajina. Asiassa oli näin ollen käynnistettävä TENKin menettelyohjeiden mukainen HTK-prosessi.