Rehtorin päätöksen perustelut eivät riittäneet vilpin toteamiseen. Siirtymäsäännökset HTK-ohjeiden välillä oli tulkittu virheellisesti (TENK 2023:5)

AMK 1:n yliopettaja A ja kaksi muuta tutkijaa epäilivät AMK 2:n lehtori B:n syyllistyneen anastamiseen kahdessa tekniikan alan artikkelissaan. A:n mukaan B oli toiminut monitieteisessä yhteishankkeessa asiantuntijana, mutta ei tutkimusryhmän jäsenenä, eikä hänellä olisi ollut kyseisissä artikkeleissaan oikeutta käyttää hankkeen tuotoksia omissa nimissään. B:n mukaan hankkeen osapuolia ja tuotoksia koskenut sopimustilanne oli ollut kuitenkin epäselvä. Lisäksi B:n omalla tieteenalalla artikkelien kirjoittajiksi merkitään vain henkilöt, jotka ovat osallistuneet artikkelien kirjoitustyöhön.

Esiselvityksen perusteella AMK 2:n rehtori päätti B:n syyllistyneen lievään HTK-loukkaukseen, nimittäin HTK 2012 -ohjeen perusteella anastukseen ja HTK 2023 -ohjeen perusteella plagiointiin. Koska teko oli rehtorin mukaan lievä, ei tarvetta varsinaisen tutkinnan käynnistämiselle ollut.

TENKin mukaan tieteellisissä julkaisuissa muiden tutkijoiden kontribuutio on tuotava esiin tapauskohtaisesti arvioidulla, riittävällä tavalla. Jotta anastaminen, joka on sekä tekona että seuraamuksiltaan aina erittäin vakavaa, voitaisiin HTK-prosessissa todeta, on teon sekä täytettävä anastamisen tunnusmerkit että oltava tahallinen ja tiedeyhteisöä tietoisesti harhauttava. Tässä tapauksessa rehtorin päätöksen perustelu ei ollut riittävän yksityiskohtainen anastamisen toteamiseen.

Koska HTK-loukkauksen tapahtuminen ja tunnistaminen jäi epäselväksi, oli asiassa TENKin mukaan käynnistettävä varsinainen tutkinta. Sekä mahdollisen rikkeen arviointi että HTK-prosessi tuli suorittaa HTK 2012 -ohjeen mukaan.