Användningen av provmaterialet ingick i forskningsgruppens verksamhet och användning av det var inte en GVP-kränkning (TENK 2023:3)

Forskare A vid universitet X gjorde en anmälan om misstanke om GVP-kränkning, där misstanken riktades mot universitetet Y forskardoktor B och projektforskare C. Misstanken gällde en kränkning av upphovsmannaskap. Enligt A hade hen gjort tester i ett projekt som leddes av B. Resultaten presenterades i en artikel som B, C och tre andra skribenter publicerade 2012. Enligt A hade det skett en GVP-kränkning, eftersom A inte hade ombetts att vara med i artikelns författargrupp. A var missnöjd med det GVP-förutredningsbeslut som Y:s rektor fattat i ärendet, enligt vilket det inte var fråga om en GVP-kränkning.

I sitt utlåtande ansåg TENK att både A:s och B:s tester utfördes inom samma forskningsgrupp. B hade varit ansvarig forskare i sin forskningsgrupp och ansvarat för forskningsgruppens interna arbetsfördelning. TENK ansåg att varken B eller C hade gjort sig skyldiga till GVP-kränkning och att GVP-processen i fråga hade genomförts enligt TENK:s anvisningar.