Att offentliggöra GVP-misstanke medan processen pågick var inte avvikelse från god vetenskaplig praxis (TENK 2020:10)

Docent A inom humanistiska vetenskaper hade varit misstänkt för avvikelse från god vetenskaplig praxis. De som hade gjort anmälan hade startat en diskussion i sociala medier om ärendet innan GVP-processen hade avslutats. Enligt A hade de som gjort anmälan agerat oetiskt och oproportionerligt med tanke på de negativa konsekvenserna för de misstänkta.

Yttrandefriheten och därtill hörande vetenskaplig kritik, ibland genomförd även i starka ordalag, är en central grundläggande vetenskaplig rättighet. Enligt Forskningsetiska delegationens mening ska forskarna ändå följa god vetenskaplig praxis, även i interaktionssituationer utanför vetenskapssamfundet. Det inkluderar sociala medier ifall sammanhanget hänför sig till deras undervisnings- eller forskningsområde. Forskaren ska i sina offentliga framträdanden använda sin yttrandefrihet med beaktande av ramarna för god vetenskaplig praxis, när den fråga som behandlas hänför sig till hens forskningsarbete eller roll som forskare. 

Utgående från det material som inlämnats till Forskningsetiska delegationen, fanns det i de texter som de misstänkta forskarna publicerade i sociala medier punkter som med tanke på ansvarslöshet prövade gränserna för god vetenskaplig praxis. Den ansvarslösa verksamheten var ändå inte så allvarlig att den uppfyllde kännetecknen för avvikelse från god vetenskaplig praxis.

Trots att det inte i sig avvek från god vetenskaplig praxis att offentliggöra den forskningsetiska misstanken medan GVP-processen pågick, får den offentliga debatten inte äventyra opartiskheten, rättvisan och parternas rättskydd i GVP-processen.