Den andra skribentens andel var inte försummelse

Enligt ett beslut taget av en chef på ett forskningsinstitut hade den äldre forskaren A tillsammans med specialforskaren Y gjort sig skyldig till stöld genom att skicka i eget namn ett manus som innehöll projektforskare B:s forskningsresultat och text inom naturbruk för utvärdering till en vetenskaplig tidskrift för eventuell publikation. När det framkom att B inte godkände att artikeln publiceras så att B endast omnämns i tackdelen, hade A slutligen erbjudit sig att dra tillbaka sitt namn som upphovsman. Såväl A som Y fick en anmärkning om stöld. Utredningsgruppen som bedömt händelseförloppet var inte enig i sitt utlåtande.

Den äldre forskaren A bad om Forskningsetiska delegationens utlåtande gällande vederbörandes roll som artikelns medförfattare samt om utredningsgruppen hade sammanställts korrekt och om den borde ha varit enhällig i sitt beslut.

Baserat på det material som lämnats in till Forskningsetiska delegationen var det inte möjligt att avgöra om någon medlem var jävig. Även kravet på en extern medlem uppfylldes. Utredningsgruppen behöver heller inte vara enhällig i sitt beslut. Forskningsetiska delegationen hade inget att anmärka på i GVP-processen.

Att dra tillbaka sitt upphovsmannaskap ansåg däremot Forskningsetiska delegationen inte vara ett befogat sätt att reagera på situationen, men det indikerar att A:s avsikt inte vara att stjäla B:s forskningsresultat i eget namn. A har även tydligt framfört sina bekymmer till Y gällande korrekt skildring av B:s andel. Forskningsetiska delegationen anser således att A inte har gjort sig skyldig till stöld av forskningsresultat.