Fabrikation av fakta och vårdslöshet samt brister i GVP-förfarandena

Inom en finländsk forskningsorganisation hade undersökts misstankar om fusk, som gällde arbete utfört av en i forskningstjänst anställd utländsk forskare. Samma forskare hade också ingått i en internationell forskningsgrupp. I sitt utlåtande i ärendet tog TENK ställning till huruvida de förfaranden som den berörda forskningsorganisationen hade använt i utredningen av GVP-kränkningen hade varit oklanderliga, samt till frågan om forskaren hade gjort sig skyldig till kränkning av god vetenskaplig praxis.

I sitt utlåtande anmärkte TENK på forskningsorganisationens förfaringsmetoder: I undersökningen hade övervägande finska använts som språk, trots att finska inte var ifrågavarande forskares modersmål. Likaså måste delegationen ta ställning till frågan om jäv för ordföranden i den grupp som undersökt misstankarna. Trots att det i undersökningen hade förfarits ovarsamt, beslutade TENK sig för att inte rekommendera att undersökningen görs på nytt.

Den forskare som misstankarna gällde hade i forskningsorganisationens egen förundersökning och i den egentliga undersökningen konstaterats ha gjort sig skyldig till kränkning av GVP i fyra distinkta fall: två fall av försummelse samt förfalskning och fabrikation av fakta. Det ena försummelsefallet gällde riktigheten av data som offentliggjorts i en databas. I denna fråga konstaterade TENK inte att forskaren hade varit oaktsam till den grad att saken kunde klassas som försummelse av god vetenskaplig praxis. Beträffande det andra fallet som hade klassats som försummelse konstaterade TENK att frågan hade att göra med forskningsarbetets vetenskapliga kvalitet; detta slags frågor kan TENK inte ta ställning till. Däremot fann TENK i de två övriga fallen att det hade påvisats kränkningar av GVP. Det ena av dessa gällde fabrikation av data: Forskaren hade i en inlaga för en kongress hänvisat till forskningsresultat som inte alls förelåg när hänvisningen gjordes. Den gärning som forskningsorganisationen hade betecknat som förvrängning av fakta i kombination med försummelser i forskningsmetoderna, var enligt TENK ett fall av försummelse av god vetenskaplig praxis i undersökningen.