Trots att en etikprövning kunde ha behövts, var gärningen inte grov eller vårdslös (TENK 2020:7)

Docent A ansåg att intervjuerna i ett projekt inom humanistiska vetenskaper delvis hade gjorts på ett sätt som kunde orsaka psykiska olägenheter. Hen hade själv varit forskare inom projektet. Dessutom misstänkte hen att professor B hade vilselett förutredaren genom att lämna in ett ändrat intervjuprotokoll för utredningen.

Forskningsetiska delegationen ansåg i sitt utlåtande 2018:9 att universitetet skulle utföra en egentlig utredning för att utreda ifall det hade behövts göra en etikprövning för humanvetenskaper innan materialinsamlingen. Man var också tvungen att utreda vilken version av intervjuprotokollet som användes i undersökningen och om kännetecknen för avvikelse från god vetenskaplig sed hade uppfyllts i det här sammanhanget.

Utifrån det material som inlämnats till Forskningsetiska delegationen var det obestridligt att de olika versionerna av intervjuprotokollen skiljde sig från varandra. Utgående från det här gick det ändå inte att dra slutsatsen att B:s agerande skulle ha varit avsiktligt eller vårdslöst på ett grovt sätt.

Utifrån materialet som inlämnats till Forskningsetiska delegationen var det möjligt att principen om informerat samtycke inte uppfylldes till alla delar i undersökningen, och att man borde ha gjort en etikprövning innan materialinsamlingen. I B:s agerande kunde man ändå inte bevisa sådant grovt slarv eller vårdslöshet i de olika faserna av forskningsarbetet, att kännetecknen för försummelse skulle ha uppfyllts.

På ett allmänt plan påminde Forskningsetiska delegationen i sitt utlåtande att etikprövning inom humanvetenskaperna i Finland är en väsentlig del av vetenskapens självregleringssystem.  Alltid då forskning riktar sig mot människor är det på forskarens ansvar, oberoende av vetenskapsområde, att se till att de etiska riskerna och de planerade arbetsformerna behandlas redan i forskningsplanen, för att undvika olägenheter och skador. Den organisation som förbundit sig till Forskningsetiska delegationens anvisningar ansvarar som arbetsgivare för att dess forskare som hör till vetenskapssamfundet känner till och följer anvisningarna och rekommendationerna för forskningsetik och etikprövning.