Utvärderingsprocessen var inte partisk, förundersökningen hade utförts enligt GVP-anvisningarna

Professor A och docent B misstänkte att den internationella utvärderingen av ett projekt som A ledde skulle ha varit partisk och att professor X som fungerat som utvärderare skulle ha varit jävig. I förundersökningen som utfördes på ett universitet undersöktes professor X partiskhet men något bevis på detta hittades inte.

Forskningsetiska delegationens uppgift är inte att utvärdera hur högklassigt utvärderingen av forskningsgruppen gjordes. Forskningsetiska frågor uppkommer först om förfarandena har varit vårdslösa och ger upphov till misstankar om att de utvärderade forskarna avsiktligt har förringats. Förundersökningen visade inte på detta och de som begärt utlåtandet gav inte någon sådan tilläggsinformation som skulle ha gett Forskningsetiska delegationen anledning att utvärdera frågan på annat sätt eller konstatera att frågan inte utretts tillräckligt.

Professor A och docent B höll även professor Y som utfört förundersökningen som jävig. De kunde dock inte presentera något konkret som visade på att vederbörande skulle ha varit partisk i frågan. Baserat på de dokument som Forskningsetiska delegationen mottagit finns inte anledning att misstänka att god vetenskaplig praxis inte skulle ha följts. Av den anledningen anser Forskningsetiska delegationen att universitetet har kunnat besluta att ärendet avslutas utan att någon egentlig utredning har utförts.