En misstanke riktad mot en över 20 år gammal pro gradu-avhandling behövde inte undersökas (TENK 2020:12)

A misstänkte att B:s pro gradu-avhandling som godkänts 1997 innehöll förfalskning, fabricering och plagiering. Universitet X:s rektor inledde inte en GVP-process i ärendet, eftersom anmälan riktade sig till ett lärdomsprov som hade utarbetats och godkänts för cirka 23 år sedan.

Enligt Forskningsetiska delegationens GVP-anvisningar kan en organisation avstå från att inleda en GVP-process, ifall det har förflutit så lång tid sedan den påstådda avvikelsen från god vetenskaplig praxis, att en utredning av den inte har någon inverkan på forskningsetiskt hållbar praxis, säkerställandet av forskningens kvalitet eller på andras rättsskydd.

Enligt Forskningsetiska delegationens mening använde X:s rektor sin prövningsrätt enligt GVP-anvisningarna ifråga om efter hur lång tid och av vilken grundad anledning man kan avstå från att inleda en GVP-förundersökning för en pro gradu-avhandling.