Överdrifterna i meritförteckningen var inte grova, men misstanke om manipulering av författarförteckningen, plagiering och självplagiering behövde utredas före den egentliga utredningen (TENK 2019:18)

Professor A misstänkte att forskare B inom det tekniska området hade överdrivit sina meriter i meritförteckningen. Dessutom misstänkte A att B hade gjort sig skyldig till plagiering och självplagiering samt manipulering av författarförteckningen i en gemensam artikel genom att lägga till forskarstuderande C som första författare utan C:s godkännande. Universitetet genomförde två olika förutredningar i ärendet, enligt vilka avvikelser från god vetenskaplig praxis inte hade förekommit. 

Enligt TENK fanns det punkter i B:s meritförteckning som bör betraktas som klandervärda, men som helhet bedömt var verksamheten inte så grov att det skulle ha varit fråga om avvikelser från god vetenskaplig praxis.

Beträffande misstanken som hänförde sig till den gemensamma artikeln, var det utifrån det material som inlämnats till TENK inte möjligt att dra slutsatser om huruvida B hade medförfattarnas samtycke till att använda materialet i en ny artikel utan att hänvisa till den tidigare publicerade boken. Även hörandet av C, som antecknats som första författare, hade varit bristfällig i förundersökningen. I detta fall ansåg TENK att universitetet bör genomföra en GVP-process i ärendet före den egentliga utredningen.