Brister relaterade till kvaliteten i pro gradu-avhandlingen uppdagades inte som GVP-kränkningar (TENK 2023:6)

Person A gjorde en anmälan om misstanke om GVP-kränkning till universitetets rektor, enligt vilken magisterstuderande B i samhällsvetenskaper och ekonomiska vetenskaper skulle ha gjort sig skyldig till oredlighet i forskningen som framkommer i form av plagiering, stöld, fabricering och förvrängning av observationer samt till vilseledande av vetenskapssamfundet som kan tolkas som försummelse.

Slutsatsen av universitetets förutredning var att B inte kunde anses ha gjort sig skyldig till oredlighet eller försummelse och att det inte fanns skäl att inleda en egentlig undersökning. A var missnöjd med beslutet och med GVP-processen vid universitetet.

I sitt utlåtande ansåg TENK att GVP-processen har genomförts på behörigt sätt och att B som utexaminerats som magister inte hade gjort sig skyldig till GVP-kränkning i sitt lärdomsprov. Bedömningskriterierna för den fakultet som utfört undersökningen tillåter kvalitativa brister i pro gradu-avhandlingarna. TENK tar i sina utlåtanden inte ställning till bedömningarna av lärdomsprov.