Universitetet utredde upphovs- och materialtvisten men lämnade slutresultatet öppet

Medicinsk forskare A framförde till sin f.d. universitetsarbetsgivare en misstanke om att professor B och yngre forskare C från samma vetenskapsområde i egenskap av författare till en gemensam artikel gjort sig skyldiga till stöld, förvrängning och bildmanipulering samt förringning av A:s meriter. A hade arbetat som ansvarig forskare vid universitetets forskningsprojekt som låg bakom artikeln samt som handledare för C:s doktorsavhandling. Trots detta fanns det inget omnämnande om A:s vetenskapliga insats i artikeln. Däremot anser A att B:s förtjänster i forskningsprojektet har presenterats på ett vilseledande sätt i artikeln och att B:s namn inte borde stå bland författarna. Medan projektet framskred arbetade C delvis vid ett universitet utomlands. Enligt artikeln hade största delen av djurförsöken gjorts där, men enligt A hade de gjorts under A:s ledning i Finland. 

Efter utförd GVP-undersökning konstaterades A ha haft delvis rätt vad gäller djurförsöken och var de har genomförts, men i bakgrunden fanns också en tvist mellan parterna om vem som har tillgång till materialet. Undersökningen av saken har försvårats av att det utländska universitetet har vägrat att samarbeta i frågan. Enligt GVP-processen är C som första författare till artikeln ansvarig för insamling av material och dess innehåll, men också B har gjort sig skyldig till undervärdering av A:s insatser.

Enligt utredningsgruppen hade enheten som förvaltade det omtvistade projektet också brister i sitt sätt att arbeta. Efter utförd GVP-process kunde universitetet ändå inte ta ställning till huruvida en GVP-kränkning hade ägt rum eller inte. Forskare A var missnöjd med beslutet. Enligt Forskningsetiska delegationen borde universitetet för varje misstanke som framförts i den ursprungliga GVP-anmälan ha konstaterat separat om det var fråga om en GVP-kränkning eller inte. Forskningsetiska delegationen bad universitetet att komplettera sitt beslut med stöd av kriterierna för GVP-kränkning.