TENKs utlåtande i sammandrag

På denna sida publiceras sammandrag av utlåtande från Forskningsetiska delegationen (TENK) som handlar om misstankar om avvikelse från god vetenskaplig praxis (GVP).

GVP-misstankar utreds alltid inom den organisation där den misstänkta avvikelsen inträffat eller där den misstänkta forskaren verkat när den ägt rum. Efter att misstanken behandlats kan den part som är missnöjd med beslutet be om ett utlåtande av Forskningsetiska delegationen i ärendet. Delegationen avgränsar sina utlåtanden till forskningsetiska frågor. I utlåtandena tar delegationen därmed endast ställning till 1) huruvida GVP-utredningen utförts i enlighet med GVP-anvisningarna och 2) huruvida man avvikit från god vetenskaplig praxis. 

Direkta hänvisningar till parter och organisationer där misstankar har behandlats har tagits bort från sammandrag. Sammandrag kan användas för utbildningsändamål under en CC-BY-licens.

Du kan använda filtren nedan för att begränsa listningssatser till den här sidan. Länkar öppnas i ett nytt fönster.

2020

Forskningsinstitution X publicerade en årsrapport om samhällsvetenskaper med forskarna A:s och B:s namn på omslaget. Forskare C vid samma...

2020

A misstänkte att B:s pro gradu-avhandling som godkänts 1997 innehöll förfalskning, fabricering och plagiering. Universitet...

2020

Studerande A misstänkte att doktoranderna B och C inom de humanistiska vetenskaperna hade presenterat osakligt läromaterial i sin undervisning...

2020

Docent A inom humanistiska vetenskaper hade varit misstänkt för avvikelse från god vetenskaplig praxis. De som hade gjort anmälan hade startat en...

2020

Professor A vid universitet X misstänkte att professor B och forskare C vid universitet Y hade gjort sig skyldiga till bristfällig anonymisering...

2020

I professor A:s forskningsgrupp inom samhällsvetenskaper arbetade en utländsk forskare B, som var gästforskare vid universitetet X. Enligt ett...

2020

Docent A ansåg att intervjuerna i ett projekt inom humanistiska vetenskaper delvis hade gjorts på ett sätt som kunde orsaka psykiska olägenheter....

2020

Medicine forskarstuderande A ansåg att handledare B för hens doktorsavhandling och avdelningschef C utifrån sin vetenskapliga auktoritetsställning...

2020

Forskare A var nöjd med resultatet av universitetets GVP-process, där forskare B konstaterades ha gjort sig skyldig till...

2020

Företag X misstänkte att en rapport skriven av forskare i teknik inte var opartisk. Rapporten hade använts som expertutlåtande i en rättegång...

2020

En doktor i naturvetenskaper A misstänkte att forskarna och ledarna vid ett universitet hade gjort sig skyldiga till förfalskning eller...

2020

En doktor i naturvetenskaper A misstänkte att en professor emeritus B vid ett universitet hade försvårat färdigställandet av A:s doktorsavhandling...

2020

En doktor i naturvetenskaper A misstänkte att forskarna och ledarna vid ett forskningsinstitut hade gjort sig skyldiga till förfalskning eller...

2019

Forskare A och B inom det tekniska området ansåg att forskare C hade överdrivit i sin meritförteckning när hen sökte en professur, och på så sätt...

2019

Forskare C inom det tekniska området, som nämndes i en tidigare sammanfattning (TENK 2019:1), begärde TENKs utlåtande om universitetets samma...

2019

Magister A som hade för avsikt att fortbilda sig inom konstbranschen misstänkte att lektor B hade plagierat och stulit en ny idé som A hade...

2019

Forskare A inom det samhällsvetenskapliga området misstänkte att forskarstuderande B hade plagierat hens doktorsavhandling för sitt...

2019

Forskare A inom det juridiska området misstänkte att utvärderare B hade gjort sig skyldig till osakligt försvårande av forskararbetet i A:s...

2019

Företag X misstänkte att en rapport som utarbetats av forskare inom det tekniska området inte var opartisk. Rapporten hade använts som...

2019

Universitetet hade enligt en förundersökning konstaterat att A hade gjort sig skyldig till avvikelser från god vetenskaplig praxis i sin pro gradu...