TENKs utlåtande i sammandrag

Senast uppdaterad 20.3.2023

På denna sida publiceras sammandrag av utlåtande från Forskningsetiska delegationen (TENK) som handlar om misstankar om avvikelse från god vetenskaplig praxis (GVP).

GVP-misstankar utreds alltid inom den organisation där den misstänkta avvikelsen inträffat eller där den misstänkta forskaren verkat när den ägt rum. Efter att misstanken behandlats kan den part som är missnöjd med beslutet be om ett utlåtande av Forskningsetiska delegationen i ärendet. Delegationen avgränsar sina utlåtanden till forskningsetiska frågor. I utlåtandena tar delegationen därmed endast ställning till 1) huruvida GVP-utredningen utförts i enlighet med GVP-anvisningarna och 2) huruvida man avvikit från god vetenskaplig praxis. 

Direkta hänvisningar till parter och organisationer där misstankar har behandlats har tagits bort från sammandrag. Sammandrag kan användas för utbildningsändamål under en CC-BY-licens.

Du kan använda filtren nedan för att begränsa listningssatser till den här sidan. Länkar öppnas i ett nytt fönster.

2021

Universitetsdocent i humanistiska vetenskaper A skrev en bok som genomgick en referentgranskning och publicerades i en...

2021

Professor A misstänkte att forskare B inom teknik hade plagierat en gemensam artikel i ett av bokens kapitel och markerat X som...

2021

TENK mottog professor A:s begäran om utlåtande, där man uttryckte missnöje med universitetets sätt att behandla misstanke om GVP...

2021

Universitetet undersökte en anmälan enligt vilken en projektansökan, som utarbetats av professor A och hans arbetsgrupp inom...

2021

A misstänkte att doktoranden B inom juridik hade uppgett en vilseledande beskrivning av ämnet i hans/hennes doktorsavhandling...

2021

Doktorand X i humanistiska vetenskaper misstänkte professor A, som fungerade som handledare för hans/hennes doktorsavhandling,...

2021

Företag X misstänkte att man i rapporten från den beställda undersökningen inom teknikområdet, som företaget A gjort, hade...

2021

Enligt A hade universitetets ekonomilärare B och C använt en lagstridig uppgift i kursuppgiften. Enligt misstankarna ...

2021

Professor A hade fungerat som handledare för B:s doktorsavhandling inom det naturvetenskapliga området, och som medförfattare i...

2021

Professor A inom teknik misstänkte att universitetet X:s ledning hade gjort sig skyldig till att ha stulit hans forskningsidéer...

2021

Forskare A misstänkte att forskarna B, C och D hade gjort sig skyldiga till likgiltighet för god vetenskaplig praxis, då de inte...

2021

Professor A misstänkte att forskare B inom teknik hade plagierat en gemensam artikel i ett av bokens kapitel och markerat X som...

2021

A misstänkte att B:s plagierat honom/hennes lärdomsprov som publicerades 2007 i B:s pro gradu-avhandling inom det tekniska...

2021

En grupp forskare misstänkte att den humanistiska faktaboken som professor A och docent B publicerade innehöll plagiering och så...

2021

Doktorand i naturvetenskap (biomedicin) X misstänkte att professor A och forskardoktor B, som handlett hans avhandling, hade...

2020

Forskningsinstitution X publicerade en årsrapport om samhällsvetenskaper med forskarna A:s och B:s namn på omslaget. Forskare C vid samma...